จารึกปราสาทโตนตวล ๑

จารึก

จารึกปราสาทโตนตวล ๑

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกปราสาทโตนตวล ๑

อักษรที่มีในจารึก

ขอมโบราณ

ศักราช

พุทธศักราช ๑๕๔๕

ภาษา

เขมร

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๑๓ บรรทัด

วัตถุจารึก

หินทราย

ลักษณะวัตถุ

กรอบประตูปราสาท ผนังข้างด้านทิศเหนือ ส่วนบนชำรุดหักหายไป

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๔๐ ซม. สูง ๙๕ ซม. หนา ๒๗.๕ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ศก. ๙”
๒) ในวารสาร ศิลปากร ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-กุมพาพันธ์ ๒๕๔๔) กำหนดเป็น “จารึกปราสาทโตนตวล ๑”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

กรอบประตูมุขด้านหน้าปราสาทประธาน ปราสาทโตนตวล บ้านภูมิซรอล ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ผู้พบ

ทหารพราน สังกัดกรมทหารพรานที่ ๒๓ อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ปัจจุบันอยู่ที่

ปราสาทโตนตวล บ้านภูมิซรอล ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ

พิมพ์เผยแพร่

วารสาร ศิลปากร ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔) : ๙๙-๑๐๔.

ประวัติ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการหนังสือตัวเขียนและจารึก หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร ได้เดินทางไปสำรวจศิลาจารึก จัดทำสำเนาจารึก และถ่ายภาพ บันทึกข้อมูลจารึก เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๓๕

เนื้อหาโดยสังเขป

ข้อความจารึกเป็นการออกคำสั่งโดยพระบรมบพิตรให้เผยแพร่คำประกาศจับสองข้าทาส คือ จันทรพรกับลาตวิ ที่ไกรจักวัลละ มอบให้เป็นข้าทาสแก่พระกัมรเตงชคัต ข้าทาสทั้งสองคงจะหนี จึงมีประกาศจับ พร้อมทั้งระบุโทษผู้ละเลยหน้าที่ ไม่เผยแพร่คำประกาศจับดังกล่าว

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

จารึกบรรทัดที่ ๘ ระบุศักราช ๙๒๔ ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๑๕๔๕ อันเป็นปีสุดท้ายแห่งการครองราชสมบัติของพระเจ้าอุทยาทิตยวรมันที่ ๑ (พ.ศ. ๑๕๔๔-๑๕๔๕) ซึ่งประทับอยู่ที่นครธม ถูกพระเจ้าสุริยวรมันที่ ๑ บุตรเจ้านครตามพรลิงค์แห่งอาณาจักรศรีวิชัย ยกกองทัพมาโจมตี เข้ายึดเมืองนครธมไว้ได้ แล้วเสด็จขึ้นครองราชสมบัติแทน (พ.ศ. ๑๕๔๕-๑๕๙๓) ฉะนั้น พ.ศ. ๑๕๔๕ จึงอยู่ในปลายรัชสมัยของพระเจ้าอุทยาทิตยวรมันที่ ๑ และต้นรัชสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่ ๑

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๘, จาก :
ชะเอม แก้วคล้าย, “จารึกปราสาทโตนตวล,” ศิลปากร ๔๔, ๑ (มกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔) : ๙๙-๑๐๔.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๕ (เลขทะเบียน CD; INS-TH-11, ไฟล์; SK_001fL)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170