จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึก

จำนวน 108 รายการ

1. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๑ (คาถาสรรเสริญพระพุทธคุณ) อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๒ (คาถาธรรมบท ยมกวรรคที่ ๑) อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๓ (คาถาธรรมบท ยมกวรรคที่ ๑) อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๔ (คาถาธรรมบท ยมกวรรคที่ ๑) อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๕ (คาถาธรรมบท อัปปมาทวรรคที่ ๒) อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๖ (คาถาธรรมบท อัปปมาทวรรคที่ ๒) อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๗ (คาถาธรรมบท จิตตวรรคที่ ๓) อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๘ (คาถาธรรมบท จิตตวรรคที่ ๓) อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๙ (คาถาธรรมบท บุปผวรรคที่ ๔) อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๑๐ (คาถาธรรมบท ปุปผวรรคที่ ๔) อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๑๑ (คาถาธรรมบท พาลวรรคที่ ๕) อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๑๒ (คาถาธรรมบท พาลวรรคที่ ๕) อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๑๓ (คาถาธรรมบท พาลวรรคที่ ๕) อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๑๔ (คาถาธรรมบท บัณฑิตวรรคที่ ๖) อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๑๕ (คาถาธรรมบท บัณฑิตวรรคที่ ๖) อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๑๖ (คาถาธรรมบท อรหันตวรรคที่ ๗) อ่านเพิ่มเติม >
17. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๑๗ (คาถาธรรมบท อรหันตวรรคที่ ๗ และสหัสวรรคที่ ๘) อ่านเพิ่มเติม >
18. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๑๘ (คาถาธรรมบท สหัสวรรคที่ ๘) อ่านเพิ่มเติม >
19. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๑๙ (คาถาธรรมบท สหัสสวรรคที่ ๘) อ่านเพิ่มเติม >
20. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๒๐ (คาถาธรรมบท ปาปวรรคที่ ๙) อ่านเพิ่มเติม >
21. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๒๑ (คาถาธรรมบท ปาปวรรคที่ ๙) อ่านเพิ่มเติม >
22. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๒๒ (คาถาธรรมบท ทัณฑวรรคที่ ๑๐) อ่านเพิ่มเติม >
23. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๒๓ (คาถาธรรมบท ฑัณทวรรคที่ ๑๐) อ่านเพิ่มเติม >
24. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๒๔ (คาถาธรรมบท ทัณฑวรรคที่ ๑๐ และชราวรรคที่ ๑๑) อ่านเพิ่มเติม >
25. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๒๕ (คาถาธรรมบท ชราวรรคที่ ๑๑) อ่านเพิ่มเติม >
26. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๒๖ (คาถาธรรมบท ชราวรรคที่ ๑๑ และอัตตวรรคที่ ๑๒) อ่านเพิ่มเติม >
27. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๒๗ (คาถาธรรมบท อัตตวรรคที่ ๑๒) อ่านเพิ่มเติม >
28. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๒๘ (คาถาธรรมบท โลกวรรคที่ ๑๓) อ่านเพิ่มเติม >
29. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๒๙ (คาถาธรรมบท โลกวรรคที่ ๑๓) อ่านเพิ่มเติม >
30. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๓๐ (คาถาธรรมบท พุทธวรรคที่ ๑๔) อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170