จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

วัดศรีชุม

จำนวน 54 รายการ

1. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๑๓ (เสริววานิชชาดก) อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๑๔ (จุลกเศรษฐีชาดก) อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๑๕ (ตัณฑุลนาฬิชาดก) อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๑๖ (เทวธรรมชาดก) อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๑๗ (กัฏฐหาริชาดก) อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๑๙ (มฆเทวชาดก) อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๒๒ (นิโครธชาดก) อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๒๓ (กัณฑินชาดก) อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๒๔ (คามณิชาดก) อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๒๗ (สุขวิหาริชาดก) อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๒๘ (ติตถชาดก) อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๒๙ (ลักขณาชาดก) อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๓๑ (วาตมิคคชาดก) อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๓๒ (ขราทิยชาดก) อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๓๓ (ติปัลลัตถมิคคชาดก) อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๓๔ (มาลุตชาดก) อ่านเพิ่มเติม >
17. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๓๕ (มตกภัตตชาดก) อ่านเพิ่มเติม >
18. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๓๖ (อายาจิตภัตตชาดก) อ่านเพิ่มเติม >
19. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๓๗ (นฬปานกชาดก) อ่านเพิ่มเติม >
20. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๓๘ (กุรุงคมิคชาดก) อ่านเพิ่มเติม >
21. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๓๙ (กุกกุรชาดก) อ่านเพิ่มเติม >
22. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๔๐ (โภชาชานิยชาดก) อ่านเพิ่มเติม >
23. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๔๑ (อาชัญญชาดก) อ่านเพิ่มเติม >
24. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๔๘ (วัฏฏกชาดก) อ่านเพิ่มเติม >
25. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๔๙ (สกุณชาดก) อ่านเพิ่มเติม >
26. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๕๐ (ติตติรชาดก) อ่านเพิ่มเติม >
27. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๕๑ (พกชาดก) อ่านเพิ่มเติม >
28. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๕๒ (โมรนัจจชาดก) อ่านเพิ่มเติม >
29. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๕๔ (กโปตกชาดก) อ่านเพิ่มเติม >
30. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๕๕ (เวฬุกชาดก) อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170