จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกป้านางคำเยีย

จารึก

จารึกป้านางคำเยีย ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:17:48

ชื่อจารึก

จารึกป้านางคำเยีย

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ศิลาจารึกอักษรและภาษาไทย สมัยสุโขทัย, หลักที่ ๑๐๒ ศิลาจารึกภูเขาไกรลาส สวนซ้าย ในพระบรมมหาราชวัง, ศิลาจารึกป้านางคำเยีย

อักษรที่มีในจารึก

ไทยสุโขทัย

ศักราช

พุทธศักราช ๑๙๒๒

ภาษา

บาลี, ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๒ ด้าน มี ๕๗ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๔๐ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๑๗ บรรทัด

ผู้อ่าน

ประสาร บุญประคอง (พ.ศ. ๒๕๑๑), (พ.ศ. ๒๕๑๓)

ผู้ปริวรรต

แสง มนวิทูร (พ.ศ. ๒๕๑๑), (พ.ศ. ๒๕๑๓)

ผู้ตรวจ

๑) ประเสริฐ ณ นคร (พ.ศ. ๒๕๑๓)
๒) คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และโบราณคดี สำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. ๒๕๑๓)
๓) กรมศิลปากร (พ.ศ. ๒๕๒๖)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. แสง มนวิทูร : “ออก” หมายถึง ข้างขึ้น
๒. แสง มนวิทูร : “ชระ” หมายถึง สะอาด, บริสุทธิ์
๓. แสง มนวิทูร : “สีพดัง” หมายถึง ดุจดัง
๔. แสง มนวิทูร : “เบญจางคประดิษฐ์” คือ การกราบไหว้ด้วยอวัยวะห้าอย่างลงกับพื้น คือ กราบเอาเข่าทั้งสอง มือทั้งสอง และศีรษะจดลงกับพื้น
๕. แสง มนวิทูร : “จุง” คือ จง
๖. แสง มนวิทูร : “รัง” หมายถึง แต่ง, สร้าง, ตั้ง
๗. แสง มนวิทูร : “มหาศักราช ๑๓๐๑“ ตรงกับ พ.ศ. ๑๙๒๒
๘. แสง มนวิทูร : “จุลศักราช ๗๔๑“ ตรงกับ “พ.ศ. ๑๙๒๒“
๙. แสง มนวิทูร : “วันเปิกสัน” คือ เป็นชื่อวันของไทยชนิดหนึ่ง
๑๐. แสง มนวิทูร : “ยอ” หมายถึง ยก, ทะนุบำรุง
๑๑. แสง มนวิทูร : “โอย” หมายถึง ถวาย, ให้
๑๒. แสง มนวิทูร : “พัลลุ” คือ พลุ

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170