จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกวัดผดุงสุข ๑

จารึก

จารึกวัดผดุงสุข ๑ ด้านที่ ๒

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:18:26

ชื่อจารึก

จารึกวัดผดุงสุข ๑

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ศิลาจารึกวัดผดุงสุข ผ. ๑

อักษรที่มีในจารึก

ไทยน้อย

ศักราช

พุทธศักราช ๒๑๐๖

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๒ ด้าน มี ๒๓ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๑๕ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๘ บรรทัด

ผู้อ่าน

๑) ธวัช ปุณโณทก (พ.ศ. ๒๕๒๒ ; เฉพาะด้านที่ ๑), (พ.ศ. ๒๕๓๐)
๒) บุญนาค สะแกนอก (พ.ศ. ๒๕๒๙)

ผู้ปริวรรต

๑) ธวัช ปุณโณทก (พ.ศ. ๒๕๒๒ ; เฉพาะด้านที่ ๑), (พ.ศ. ๒๕๓๐)
๒) บุญนาค สะแกนอก (พ.ศ. ๒๕๒๙)

ผู้ตรวจ

กองหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร (พ.ศ. ๒๕๒๙)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : บุญนาค สะแกนอก อ่านและปริวรรตเป็น “บรม”
๒. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : บุญนาค สะแกนอก อ่านและปริวรรตเป็น “บพิตร”
๓. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : บุญนาค สะแกนอก อ่านและปริวรรตเป็น “ปวงผล”
๔. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : บุญนาค สะแกนอก อ่านเป็น “พู”
๕. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : วสา, วัสสา = ปี
๖. ธวัช ปุณโณทก : ลุน = ภายหลัง, ที่หลัง
๗. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : บุญนาค สะแกนอก อ่านเป็น “พระ”
๘. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : บุญนาค สะแกนอก อ่านเป็น “คุบเอาผลาพิชหมากพูพาว” และปริวรรตเป็น “คุบเอาผลาพืชหมากพลูพร้าว”
๙. ธวัช ปุณโณทก : มล้าง = ทำลาย, ม้าง ก็ว่า
๑๐. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : บุญนาค สะแกนอก ปริวรรตเป็น “พระราชอาชญา” ๑๑. ธวัช ปุณโณทก : คลุบ, คุบ = ช่วงชิง
๑๒. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ฝูง = พวก, หมู่
๑๓. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : บุญนาค สะแกนอก อ่านเป็น “พะ”
๑๔. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ศักราช ๙๒๕ = จ.ศ. ๙๒๕ ตรงกับ พ.ศ. ๒๑๐๖
๑๕. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ออก = ขึ้น, ข้างขึ้น

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170