จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกวัดผดุงสุข ๑

จารึก

จารึกวัดผดุงสุข ๑ ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:18:26

ชื่อจารึก

จารึกวัดผดุงสุข ๑

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ศิลาจารึกวัดผดุงสุข ผ. ๑

อักษรที่มีในจารึก

ไทยน้อย

ศักราช

พุทธศักราช ๒๑๐๖

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๒ ด้าน มี ๒๓ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๑๕ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๘ บรรทัด

ผู้อ่าน

๑) ธวัช ปุณโณทก (พ.ศ. ๒๕๒๒ ; เฉพาะด้านที่ ๑), (พ.ศ. ๒๕๓๐)
๒) บุญนาค สะแกนอก (พ.ศ. ๒๕๒๙)

ผู้ปริวรรต

๑) ธวัช ปุณโณทก (พ.ศ. ๒๕๒๒ ; เฉพาะด้านที่ ๑), (พ.ศ. ๒๕๓๐)
๒) บุญนาค สะแกนอก (พ.ศ. ๒๕๒๙)

ผู้ตรวจ

กองหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร (พ.ศ. ๒๕๒๙)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ตัวเลขนี้ ธวัช ปุณโณทก จัดให้เป็นบรรทัดที่ ๑ ของจารึกด้านนี้
๒. ธวัช ปุณโณทก : ศุภมัสดุ = ขอความสวัสดีจงมีแก่
๓. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : บุญนาค สะแกนอก อ่านเป็น “ปิ”
๔. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : บุญนาค สะแกนอก อ่านเป็น “พระเจา”
๕. ธวัช ปุณโณทก : ลายจุ้ม = หนังสือใบบอกราชการ, ตราตั้ง ในที่นี้หมายถึง พระบรมราชโองการ
๖. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : บุญนาค สะแกนอก อ่านเป็น “ชือ”
๗. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : บุญนาค สะแกนอก อ่านเป็น “ไชยเชษฐาธิราชเจา”
๘. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ตน = รูป (ลักษณนามของพระสงฆ์), องค์, พระองค์
๙. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : บุญนาค สะแกนอก อ่านเป็น “สมเดจ”
๑๐. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : บุญนาค สะแกนอก อ่านเป็น “โพธิ”
๑๑. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : บุญนาค สะแกนอก ปริวรรตเป็น “อาชญา”
๑๒. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : บุญนาค สะแกนอก อ่านเป็น “เจา”
๑๓. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : บุญนาค สะแกนอก อ่านเป็น “อูปถมภก”
๑๔. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : บุญนาค สะแกนอก อ่านเป็น “พระยา”
๑๕. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : บุญนาค สะแกนอก อ่านเป็น “วิสุทธิ”
๑๖. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : บุญนาค สะแกนอก อ่านเป็น “สุพรร”
๑๗. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : บุญนาค สะแกนอก อ่านเป็น “โพธิ”
๑๘. ธวัช ปุณโณทก : ก้ำ = ทิศ, ทาง
๑๙. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : บุญนาค สะแกนอก อ่านเป็น “โพธิ”
๒๐. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : บุญนาค สะแกนอก อ่านและปริวรรตเป็น “มา”

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170