จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกวัดจอมมณี

จารึก

จารึกวัดจอมมณี ด้านที่ ๒

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:18:26

ชื่อจารึก

จารึกวัดจอมมณี

อักษรที่มีในจารึก

ไทยน้อย

ศักราช

พุทธศักราช ๒๐๙๘

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๓ ด้าน มี ๔๑ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๒๑ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๑๘ บรรทัด และด้านที่ ๓ มี ๒ บรรทัด

ผู้อ่าน

๑) บุญนาค สะแกนอก (พ.ศ. ๒๕๒๙)
๒) ธวัช ปุณโณทก (พ.ศ. ๒๕๓๐)

ผู้ปริวรรต

๑) บุญนาค สะแกนอก (พ.ศ. ๒๕๒๙)
๒) ธวัช ปุณโณทก (พ.ศ. ๒๕๓๐)

ผู้ตรวจ

กองหอสมุดแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๒๙)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : บุญนาค สะแกนอก อ่านเป็น “ษุภมสตุ”
๒. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : บุญนาค สะแกนอก อ่านเป็น “พระมหาธรรมมิกราชา” และปริวรรตเป็น “พระมหาธรรมิกราชาธิราช”
๓. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : บุญนาค สะแกนอก อ่านเป็น “ทิ”
๔. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : บุญนาค สะแกนอก อ่านเป็น “สากูลา” และปริวรรตเป็น “สากูล”
๕. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : บุญนาค สะแกนอก ปริวรรตเป็น “ไตรยภูวนาถ”
๖. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : บุญนาค สะแกนอก อ่านเป็น “พุทธังกูโร” และปริวรรตเป็น “พุทธธังกุโร”
๗. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : บุญนาค สะแกนอก อ่านเป็น “ธรรมาธิราช” และปริวรรตเป็น “ธรรมมาธิราช”
๘. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : บุญนาค สะแกนอก อ่านเป็น “พยดยิง” และปริวรรตเป็น “เพียดยิ่ง”
๙. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : บุญนาค สะแกนอก อ่านเป็น “ปลง”
๑๐. ธวัช ปุณโณทก : ปลง = โปรดเกล้า
๑๑. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : บุญนาค สะแกนอก อ่านเป็น “. . . วีเปนเคา” และปริวรรตเป็น “วีเปนเค้า”
๑๒. ธวัช ปุณโณทก : ก้ำ = ทิศ, ทาง
๑๓. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : บุญนาค สะแกนอก อ่านและปริวรรตเป็น “พานะไตร”
๑๔. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : บุญนาค สะแกนอก อ่านเป็น “รองคานไต” และปริวรรตเป็น “ร่องด้านใต้”
๑๕. ธวัช ปุณโณทก : ล่วง = ไป, ไปทาง, วัดไป
๑๖. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : บุญนาค สะแกนอก อ่านเป็น “นี”
๑๗. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : บุญนาค สะแกนอก อ่านเป็น “สมเดจ”
๑๘. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ฝูง = พวก, หมู่
๑๙. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : บุญนาค สะแกนอก อ่านเป็น “ฤกบ่ถอน” และปริวรรตเป็น “เลิกบ่ถอน”
๒๐. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : บุญนาค สะแกนอก อ่านเป็น “แตดินเก” และปริวรรตเป็น “แต่ดินเก”

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170