จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกวัดจอมมณี

จารึก

จารึกวัดจอมมณี ด้านที่ 1

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:18:26

ชื่อจารึก

จารึกวัดจอมมณี

อักษรที่มีในจารึก

ไทยน้อย

ศักราช

พุทธศักราช 2098

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 3 ด้าน มี 41 บรรทัด ด้านที่ 1 มี 21 บรรทัด ด้านที่ 2 มี 18 บรรทัด และด้านที่ 3 มี 2 บรรทัด

ผู้อ่าน

1) บุญนาค สะแกนอก (พ.ศ. 2529)
2) ธวัช ปุณโณทก (พ.ศ. 2530)

ผู้ปริวรรต

1) บุญนาค สะแกนอก (พ.ศ. 2529)
2) ธวัช ปุณโณทก (พ.ศ. 2530)

ผู้ตรวจ

กองหอสมุดแห่งชาติ (พ.ศ. 2529)

เชิงอรรถอธิบาย

1. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : บุญนาค สะแกนอก อ่านเป็น “- กาช”
2. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : บุญนาค สะแกนอก อ่านเป็น “ออ - คำ”
3. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : บุญนาค สะแกนอก อ่านเป็น “เขาตัวพระเจา” และปริวรรตเป็น “เขาตัวพระเจ้า”
4. ธวัช ปุณโณทก : ออก = ขึ้น, ข้างขึ้น
5. ธวัช ปุณโณทก : วัน 7 = วันเสาร์
6. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : บุญนาค สะแกนอก อ่านเป็น “2 - นี เปนอายุได” และปริวรรตเป็น “2 - นี้เป็นอายุได้”
7. ธวัช ปุณโณทก : 917 = จุลศักราช 917 ตรงกับ พ.ศ. 2098
8. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : ปีรับเหม้า = ปีดับเหม้า, ชื่อปีไทยแบบโบราณ ตรงกับปีเถาะ สัปตศก ตามจุลศักราช
9. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : ธวัช ปุณโณทก อ่านเป็น “อูดตรา”
10. ธวัช ปุณโณทก : พร่ำ = พอดี, ตรงกัน
11. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : บุญนาค สะแกนอก ปริวรรตเป็น “อุตราษาฒ”
12. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : บุญนาค สะแกนอก อ่านเป็น “สมเดจบุรมบํพิตร”
13. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : บุญนาค สะแกนอก อ่านเป็น “อคมห” และปริวรรตเป็น “อัคมหา”
14. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : บุญนาค สะแกนอก อ่านและปริวรรตเป็น “วาง”
15. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : บุญนาค สะแกนอก อ่านเป็น “เขาตัวพระเจา” และปริวรรตเป็น “เขาตัวพระเจ้า”
16. ธวัช ปุณโณทก : ปลง = โปรดเกล้า
17. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : บุญนาค สะแกนอก อ่านเป็น “สับพระ”
18. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : บุญนาค สะแกนอก อ่านและปริวรรตเป็น “กองปาน”
19. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : บุญนาค สะแกนอก อ่านและปริวรรตเป็น “คำ”
20. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : บุญนาค สะแกนอก อ่านเป็น “บูรม” และปริวรรตเป็น “บรม”
21. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : บุญนาค สะแกนอก ปริวรรตเป็น “สัพพะ”
22. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : บุญนาค สะแกนอก อ่านเป็น “แสนไสฟา” และปริวรรตเป็น “แสนใสฟ้า”
23. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : ธวัช ปุณโณทก อ่านเป็น “พะ”
24. ธวัช ปุณโณทก : เท่า = ถึง, ตลอดถึง
25. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : วัสสา = ปี
26. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : บุญนาค สะแกนอก อ่านเป็น “นีเขดอาราม” และปริวรรตเป็น “นี้เขตอาราม”
27. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : บุญนาค สะแกนอก อ่านเป็น “สงไษ” และปริวรรตเป็น “สงสัย”
28. ธวัช ปุณโณทก : ใผ = ใคร, ผู้ใด
29. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : บุญนาค สะแกนอก อ่านเป็น “กํดี”
30. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : บุญนาค สะแกนอก อ่านเป็น “ยา” และปริวรรตเป็น “อย่า”
31. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : บุญนาค สะแกนอก อ่านเป็น “สงไษ” และปริวรรตเป็น “สงสัย”
32. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : บุญนาค สะแกนอก อ่านเป็น “ทุกทัวเขต” และปริวรรตเป็น “ทุกทั่วเขต”
33. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : บุญนาค สะแกนอก อ่านเป็น “นี” และปริวรรตเป็น “นี้”
34. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : บุญนาค สะแกนอก อ่านและปริวรรตเป็น “22”
35. ธวัช ปุณโณทก : ยอ = ยกให้, อุทิศให้
36. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : บุญนาค สะแกนอก อ่านเป็น “เหนิอ”
37. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : บุญนาค สะแกนอก อ่านและปริวรรตเป็น “22”
38. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : บุญนาค สะแกนอก อ่านเป็น “เมิอ”
39. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : บุญนาค สะแกนอก อ่านและปริวรรตเป็น “เปน”
40. ธวัช ปุณโณทก : มณฑล = (ความหมายของภาษาถิ่นอีสาน) จัตุรัส, สี่เหลี่ยม
41. ธวัช ปุณโณทก : เมือ = ไป
42. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : บุญนาค สะแกนอก อ่านเป็น “เขด”
43. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : บุญนาค สะแกนอก อ่านเป็น “เปน”
44. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : บุญนาค สะแกนอก อ่านเป็น “เจา” และปริวรรตเป็น “เจ้า”
45. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : บุญนาค สะแกนอก อ่านเป็น “าง” และปริวรรตเป็น “ าง”
46. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : บุญนาค สะแกนอก อ่านเป็น “ไต” และปริวรรตเป็น “ใต้”
47. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : บุญนาค สะแกนอก อ่านเป็น “ยาด” และปริวรรตเป็น “หยาด”
48. ธวัช ปุณโณทก : โอกาส = อุทิศ, คำอุทิศ, ทาสที่อุทิศแก่วัด
49. ธวัช ปุณโณทก : หยาดน้ำ = หลั่งน้ำอุทิศ
50. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : บุญนาค สะแกนอก อ่านเป็น “ฝูง”
51. ธวัช ปุณโณทก : เวียก = งาน, การงาน
52. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : ฝูง = พวก, หมู่
53. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : บุญนาค สะแกนอก อ่านและปริวรรตเป็น “. .เว้น”
54. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : บุญนาค สะแกนอก อ่านและปริวรรตเป็น “. .เว้น”
55. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : บุญนาค สะแกนอก อ่านเป็น “ควน” และปริวรรตเป็น “ควร”
56. ธวัช ปุณโณทก : ต้อนกั้ง = ช่วยกันป้องกัน, รวมกันป้องกัน
57. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : บุญนาค สะแกนอก อ่านและปริวรรตเป็น “บรมบพิตร”
58. ธวัช ปุณโณทก : เลิก = ฟื้นฟู, เชิดชูให้รุ่งเรือง

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170