จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกวัดแดนเมือง ๒ (จารึกวัดปัจจันตบุรี)

จารึก

จารึกวัดแดนเมือง ๒ (จารึกวัดปัจจันตบุรี) ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:18:22

ชื่อจารึก

จารึกวัดแดนเมือง ๒ (จารึกวัดปัจจันตบุรี)

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ศิลาจารึก ซึ่งได้มาจากวัดแดนเมือง อ. โพนพิสัย จ. หนองคาย อักษรไทย ภาษาไทย สมัยอยุธยา, หลักที่ ๘๘ ศิลาจารึกวัดแดนเมือง, ศิลาจารึกวัดแดนเมือง ด. ๒, จารึกวัดแดนเมือง ๒

อักษรที่มีในจารึก

ไทยน้อย

ศักราช

พุทธศักราช ๒๐๗๘

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๒๘ บรรทัด

ผู้อ่าน

๑) ประสาร บุญประคอง (พ.ศ. ๒๕๐๖)
๒) ธวัช ปุณโณทก (พ.ศ. ๒๕๓๐)

ผู้ปริวรรต

๑) ประสาร บุญประคอง (พ.ศ. ๒๕๐๖)
๒) ธวัช ปุณโณทก (พ.ศ. ๒๕๓๐)

ผู้ตรวจ

๑) ประเสริฐ ณ นคร (พ.ศ. ๒๕๐๖)
๒) กองหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร (พ.ศ. ๒๕๒๙)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. ธวัช ปุณโณทก : ๘๙๗ = จุลศักราช ๘๙๗ ตรงกับ พ.ศ. ๒๐๗๘
๒. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ธวัช ปุณโณทก อ่านเป็น “ภทรมาส”
๓. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ประสาร บุญประคอง อ่านเป็น “๒๗”
๔. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ธวัช ปุณโณทก อ่านเป็น “สฺรเดดจะ”
๕. ธวัช ปุณโณทก : ๒๖ ค่ำ = คือการนับวันตามดิถี ซึ่งเดือนหนึ่งมี ๒๙ ดิถี ฉะนั้น ๒๖ ค่ำ ตรงกับแรม ๑๑ ค่ำ
๖. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ธวัช ปุณโณทก อ่านเป็น “บพิตฺร”
๗. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ธวัช ปุณโณทก อ่านเป็น “โพทฺธิสาละ”
๘. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ตน = รูป (ลักษณนามของพระสงฆ์), องค์, พระองค์
๙. ธวัช ปุณโณทก : อาจุละ = ไม่หวั่นไหว
๑๐. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ธวัช ปุณโณทก อ่านเป็น “สรรททฺธา”
๑๑. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ธวัช ปุณโณทก อ่านเป็น “พุททฺธสาสนา”
๑๒. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ธวัช ปุณโณทก อ่านเป็น “ชุม”
๑๓. ธวัช ปุณโณทก : ชุม = หมู่, พวก, เหล่า
๑๔. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ธวัช ปุณโณทก อ่านเป็น “แสนสุรินทราชัย”
๑๕. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ธวัช ปุณโณทก อ่านเป็น “เสนาทฺธิบดี”
๑๖. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ธวัช ปุณโณทก อ่านเป็น “ราชะทฺธานี”
๑๗. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ธวัช ปุณโณทก อ่านเป็น “เพิอ”
๑๘. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ธวัช ปุณโณทก อ่านเป็น “ให”
๑๙. ธวัช ปุณโณทก : ขัด = คือ การทำนุบำรุง ในที่นี้ หมายถึง การทำนุบำรุงพุทธศาสนา
๒๐. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ธวัช ปุณโณทก อ่านเป็น “พระพูดทฺธเจา”
๒๑. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ธวัช ปุณโณทก อ่านเป็น “ใหรูงเริง”
๒๒. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ธวัช ปุณโณทก อ่านเป็น “จิง”
๒๓. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ประสาร บุญประคอง ปริวรรตเป็น “รุงเริง”
๒๔. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ธวัช ปุณโณทก ปริวรรตเป็น “เมือ” = ไป (เมือหน้า – ไปข้างหน้า, ภายภาคหน้า)
๒๕. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ธวัช ปุณโณทก อ่านเป็น “ชึ”
๒๖. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ธวัช ปุณโณทก อ่านเป็น “นันทกูมาร”
๒๗. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ธวัช ปุณโณทก อ่านเป็น “ใน”
๒๘. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ธวัช ปุณโณทก อ่านเป็น “ใน”
๒๙. ธวัช ปุณโณทก : ชำนิ = สะสาง, ทำความสะอาด
๓๐. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ธวัช ปุณโณทก ปริวรรตเป็น “พระวิหาร”
๓๑. ธวัช ปุณโณทก : จันทบุรี = คือ เมืองเวียงจันทน์
๓๒. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ธวัช ปุณโณทก อ่านเป็น “ปราทฺธาน”
๓๓. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ธวัช ปุณโณทก อ่านเป็น “พาม”
๓๔. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ธวัช ปุณโณทก อ่านเป็น “ให”
๓๕. ธวัช ปุณโณทก : สรมูด = สมมุติ
๓๖. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ธวัช ปุณโณทก อ่านเป็น “ให”
๓๗. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ธวัช ปุณโณทก อ่านเป็น “ใด”
๓๘. ธวัช ปุณโณทก : สิกขากาม = ใคร่ศึกษาร่ำเรียน, ผู้ที่ใคร่ศึกษาในธรรม
๓๙. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ฝูง = พวก, หมู่
๔๐. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ธวัช ปุณโณทก อ่านเป็น “สกั” และปริวรรตเป็น “สัก” หมายถึง การสักหน้าให้สึกออกจากการเป็นสงฆ์
๔๑. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ธวัช ปุณโณทก อ่านเป็น “ให”
๔๒. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ธวัช ปุณโณทก ปริวรรตเป็น “ศึก”
๔๓. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ประสาร บุญประคอง อ่านเป็น “ขย”
๔๔. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ธวัช ปุณโณทก อ่านเป็น “มูย”
๔๕. ธวัช ปุณโณทก : ข่อย, ข้อย = ข้ารับใช้, ข้าพระ, ข้าโอกาส
๔๖. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ธวัช ปุณโณทก อ่านเป็น “จัน” และปริวรรตเป็น “จันทร์”
๔๗. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ประสาร บุญประคอง อ่านเป็น “ยาด”
๔๘. ธวัช ปุณโณทก : หยาดน้ำ, ยาดน้ำ = หลั่งน้ำอุทิศ, การอุทิศโดยการหลั่งน้ำลงพื้นดิน
๔๙. ธวัช ปุณโณทก : ไผ = ใคร, ผู้ใด
๕๐. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ธวัช ปุณโณทก อ่านเป็น “ไผ”
๕๑. ธวัช ปุณโณทก : เวียกบ้านเวียกเมือง = งานบ้านงานเมือง (เวียก – งาน, การเกณฑ์แรงงาน)
๕๒. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ประสาร บุญประคอง อ่านเป็น “ยา”
๕๓. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ธวัช ปุณโณทก อ่านเป็น “มี”
๕๔. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ธวัช ปุณโณทก อ่านเป็น “ใน”
๕๕. ธวัช ปุณโณทก : เยด = น่าจะเป็น เฮ็ด ซึ่งแปลว่า ทำ
๕๖. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ธวัช ปุณโณทก อ่านเป็น “ให”
๕๗. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ธวัช ปุณโณทก อ่านเป็น “ให”
๕๘. ธวัช ปุณโณทก : เถิง = ถึง
๕๙. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ธวัช ปุณโณทก อ่านเป็น “สังการ” และปริวรรตเป็น “สังฆการ”
๖๐. ธวัช ปุณโณทก : พรง = ตัด, เก็บ, ละวาง, ในภาษาโบราณภาคกลางเรียก การเก็บผลไม้ที่เป็นทะลายว่า “ปลง” เช่น ปลงหมาก, ปลงมะพร้าว
๖๑. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ประสาร บุญประคอง อ่านเป็น “รย”
๖๒. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ประสาร บุญประคอง อ่านเป็น “รย”
๖๓. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ประสาร บุญประคอง ปริวรรตเป็น “รย”
๖๔. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ประสาร บุญประคอง ปริวรรตเป็น “รย”
๖๕. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ธวัช ปุณโณทก อ่านเป็น “ไวกั (บ) สังคะ” และปริวรรตเป็น “ไว้กับสังฆะ”
๖๖. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ธวัช ปุณโณทก อ่านเป็น “ใด”
๖๗. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ธวัช ปุณโณทก ปริวรรตเป็น “ท้าวพระยา”
๖๘. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ธวัช ปุณโณทก อ่านเป็น “คำสอน”
๖๙. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ธวัช ปุณโณทก อ่านเป็น “พฺระพุดทฺธเจา”
๗๐. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ธวัช ปุณโณทก อ่านเป็น “นี”
๗๑. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ธวัช ปุณโณทก อ่านเป็น “พฺระพุดทฺธเจา”
๗๒. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ธวัช ปุณโณทก อ่านเป็น “ลวงดับ” และปริวรรตเป็น “ล่วงดับ”

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170