จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกวัดธาตุอุปสมาราม (บ้านโก่ม)

จารึก

จารึกวัดธาตุอุปสมาราม (บ้านโก่ม) ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:18:22

ชื่อจารึก

จารึกวัดธาตุอุปสมาราม (บ้านโก่ม)

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

จารึกศรีพุมเวียงจันทน์

อักษรที่มีในจารึก

ไทยน้อย

ศักราช

พุทธศักราช ๒๑๓๔

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๖ บรรทัด

ผู้อ่าน

๑) ธวัช ปุณโณทก (พ.ศ. ๒๕๓๐)
๒) พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ (พ.ศ. ๒๕๓๕)

ผู้ปริวรรต

๑) ธวัช ปุณโณทก (พ.ศ. ๒๕๓๐)
๒) พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ (พ.ศ. ๒๕๓๕)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ : ๙๕๓ = ๙๕๓ ตรีศก ตามปีจุลศักราช ตรงกับพุทธศักราช ๒๑๓๔
๒. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ธวัช ปุณโณทก อ่านเป็น “ได”
๓. พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ : วัน ๒ = ลำดับวันทางจันทรคติ คือ วันจันทร์
๔. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ธวัช ปุณโณทก ปริวรรตเป็น “โอกาส” หมายถึง การอุทิศ, คำอุทิศ
๕. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ธวัช ปุณโณทก อ่านเป็น “ไห”
๖. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ธวัช ปุณโณทก ปริวรรตเป็น “ศรีภูมิ เวียงจันทน์”, พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ : ศรีพุมเวียงจันทน์ = เข้าใจว่าเป็นตำแหน่งขุนนาง
๗. ธวัช ปุณโณทก : มล้าง = ทำลาย, ม้าง ก็ว่า
๘. พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ : อาชญา = อำนาจ พระราชโองการ (มักใช้กับพระเจ้าแผ่นดิน)
๙. พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ : สงสาร (สังสารวัฏฏํ) = การเวียนว่ายตายเกิดอยุ่ในภพต่างๆ
๑๐. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ธวัช ปุณโณทก อ่านเป็น “ไห”
๑๑. ธวัช ปุณโณทก : ยาวพันปลาย ๗๐ = ความยาว ๑๐๗๐ วา

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170