จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre
  • images

คำอ่าน-แปล

จารึกวัดอัษฎางค์นิมิตร ๖

จารึก

จารึกวัดอัษฎางค์นิมิตร ๖

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกวัดอัษฎางค์นิมิตร ๖

อักษรที่มีในจารึก

ไทยธนบุรี-รัตนโกสินทร์

ศักราช

พุทธศักราช -

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๒๒ บรรทัด

วัตถุจารึก

หินปูน

ลักษณะวัตถุ

แผ่นหินรูปใบเสมา

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๕๑ ซม. สูง ๖๐ ซม. หนา ๔๖ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น "ชล. ๗ จารึกวัดอัษฎางคนฤมิตร (แผ่นที่ ๖)"
๒) ในหนังสือ ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๖ ตอนที่ ๒ กำหนดเป็น "หลักที่ ๒๕๔ ศิลาจารึก วัดอัษฎางคนิมิต"

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

บริเวณพระอุโบสถวัดอัษฎางค์นิมิตร อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

บริเวณพระอุโบสถวัดอัษฎางค์นิมิตร อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

พิมพ์เผยแพร่

ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๖ ตอนที่ ๒ (กรุงเทพฯ : สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๒๑), ๑๕๙ - ๑๖๐.

ประวัติ

ศิลาจารึกหลักนี้ ประสาร บุญประคอง เป็นผู้อ่าน โดยมีการตีพิมพ์ลงใน ประชุมศิลาจารึกภาคที่ ๖ ตอนที่ ๒ ใน พ.ศ. ๒๕๒๑ โดยเรียกว่า "หลักที่ ๒๕๔ ศิลาจารึก วัดอัษฎางคนิมิต" จารึกวัดอัษฎางค์นิมิตรมีจำนวน ๘ หลัก ตั้งอยู่บริเวณรอบพระอุโบสถ ทั้งหมดมีเนื้อหาคล้ายคลึงกัน คือ กล่าวถึงหนทางต่างๆที่จะทำให้มนุษย์มีความสุขโดยการทำความดีละเว้นความชั่ว (ดูรายละเอียดใน "จารึกวัดอัษฎางค์นิมิตร ๑ - ๘") วัดอัษฎางค์นิมิตร เดิมชื่อวัดเกาะสีชัง เป็นวัดของราษฎร ได้รับการปฏิสังขรณ์ในสมัยรัชกาลที่ ๔ ต่อมาเมื่อรัชกาลที่ ๕ โปรดให้สร้างพระจุฑาธุชราชฐานขึ้นที่เกาะสีชังจึงทรงทำนุบำรุงวัดแห่งนี้อยู่เสมอ โดยโปรดให้สร้างพระอารามและอุโบสถขึ้นใหม่แล้วพระราชทานนามว่า วัดอัษฎางค์นิมิตร มีพิธีพระราชทานวิสุงคามสีมาใน พ.ศ. ๒๔๓๕ พระอุโบสถของวัดแห่งนี้มีลักษณะแตกต่างไปจากที่อื่น กล่าวคือ เป็นอุโบสถที่มีเจดีย์ทรงกลมอยู่ทางด้านบน ภายในเป็นโถงแผนผังกลม เพดานโค้งตามรูปเจดีย์ ประตูหน้าต่างเป็นรูปโค้งยอดแหลมแบบศิลปะโกธิคของยุโรป

เนื้อหาโดยสังเขป

กล่าวถึงความจริงในธรรมวินัย

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

จารึกทั้ง ๘ หลักของวัดอัษฎางค์นิมิตร ไม่ปรากฏศักราชในการสร้าง แต่เมื่อพิจารณาจากรูปแบบตัวอักษรและอักขรวิธี ซึ่งในประชุมศิลาจารึกระบุว่าเป็นอักษรไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ประกอบกับประวัติการสร้างอุโบสถและพระราชทานวิสุงคามสีมาอาจสันนิษฐานได้ว่า จารึกดังกล่าวน่าจะถูกสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๕ (ดูรายละเอียดในหัวข้อ "ประวัติ")

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย: พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๘, จาก:
๑) ประสาร บุญประคอง, "หลักที่ ๒๕๔ ศิลาจารึก วัดอัษฎางคนิมิต," ใน ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๖ ตอนที่ ๒ : ประมวลจารึกสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ที่พบในภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง (กรุงเทพฯ : คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๒๑), ๑๕๙ - ๑๖๐.
๒) ป. มหาขันธ์, พระจุฑาธุชราชฐาน ณ เกาะสีชัง (กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๐).

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๖ ตอนที่ ๒ (กรุงเทพฯ : สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๒๑)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170