จารึกฐานพระพุทธรูปวัดคูยาง

จารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดคูยาง

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดคูยาง

อักษรที่มีในจารึก

ขอมสุโขทัย

ศักราช

พุทธศตวรรษ ๒๑

ภาษา

บาลี

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๑ บรรทัด

วัตถุจารึก

สัมฤทธิ์

ลักษณะวัตถุ

ฐานพระพุทธรูป

ขนาดวัตถุ

โดยรอบฐาน ๑๘๔ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “กพ. ๓”
๒) ในหนังสือ จารึกในประเทศไทย เล่ม ๕ กำหนดเป็น “จารึกฐานพระพุทธรูปวัดคูยาง”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดคูยาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดคูยาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

พิมพ์เผยแพร่

๑) วารสาร ศิลปากร ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๕ (มกราคม ๒๕๑๖) : ๖๙-๗๓.
๒) จารึกในประเทศไทย เล่ม ๕ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๖๔-๖๗.

ประวัติ

พระพุทธรูปสัมฤทธิ์องค์นี้ มีจารึกปรากฏอยู่ที่ด้านหน้าของฐาน เป็นพระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิเพชร ปางมารวิชัย ขนาดฐานพระพุทธรูป ส่วนกว้าง ๗๑ ซม. ส่วนสูง ๖.๕ ซม. ส่วนหนา ๒ ซม. วัดโดยรอบฐาน ๑๘๔ ซม. ส่วนสูงจากฐานถึงพระเกศ ๙๗ ซม. ประดิษฐานอยู่ในหอสวดมนต์ วัดคูยาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร เมื่อพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารศิลปากร ใช้ชื่อเรื่องว่า คำอ่านศิลาจารึกบนฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยขัดสมาธิเพชร แต่การรวบรวมจารึกเพื่อจัดพิมพ์ในหนังสือ จารึกในประเทศไทย ครั้งนี้ ได้ใช้ชื่อว่า จารึกฐานพระพุทธรูปวัดคูยาง

เนื้อหาโดยสังเขป

กล่าวถึงคาถาภาษาบาลีบทหนึ่ง

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

หอสมุดแห่งชาติได้กำหนดไว้ว่าจารึกนี้อายุพุทธศตวรรษที่ ๒๑

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : วชรพร อังกูรชัชชัย และดอกรัก พยัคศรี, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๖, จาก :
๑) ประสาร บุญประคอง, “คำอ่านศิลาจารึกบนฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยขัดสมาธิเพชร,” ศิลปากร ๑๖, ๕ (มกราคม ๒๕๑๖) : ๖๙-๗๓.
๒) ประสาร บุญประคอง, “จารึกฐานพระพุทธรูปวัดคูยาง,” ใน จารึกในประเทศไทย เล่ม ๕ : อักษรธรรมและอักษรไทย พุทธศตวรรษที่ ๑๙-๒๔ (กรุงเทพฯ : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๖๔-๖๗.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : วารสาร ศิลปากร ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๕ (มกราคม ๒๕๑๖)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170