จารึกฐานพระพุทธรูปวัดคูยาง

จารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดคูยาง

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดคูยาง

อักษรที่มีในจารึก

ขอมสุโขทัย

ศักราช

พุทธศตวรรษ 21

ภาษา

บาลี

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 1 ด้าน มี 1 บรรทัด

วัตถุจารึก

สัมฤทธิ์

ลักษณะวัตถุ

ฐานพระพุทธรูป

ขนาดวัตถุ

โดยรอบฐาน 184 ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

1) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “กพ. 3”
2) ในหนังสือ จารึกในประเทศไทย เล่ม 5 กำหนดเป็น “จารึกฐานพระพุทธรูปวัดคูยาง”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดคูยาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดคูยาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

พิมพ์เผยแพร่

1) วารสาร ศิลปากร ปีที่ 16 ฉบับที่ 5 (มกราคม 2516) : 69-73.
2) จารึกในประเทศไทย เล่ม 5 (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2529), 64-67.

ประวัติ

พระพุทธรูปสัมฤทธิ์องค์นี้ มีจารึกปรากฏอยู่ที่ด้านหน้าของฐาน เป็นพระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิเพชร ปางมารวิชัย ขนาดฐานพระพุทธรูป ส่วนกว้าง 71 ซม. ส่วนสูง 6.5 ซม. ส่วนหนา 2 ซม. วัดโดยรอบฐาน 184 ซม. ส่วนสูงจากฐานถึงพระเกศ 97 ซม. ประดิษฐานอยู่ในหอสวดมนต์ วัดคูยาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร เมื่อพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารศิลปากร ใช้ชื่อเรื่องว่า คำอ่านศิลาจารึกบนฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยขัดสมาธิเพชร แต่การรวบรวมจารึกเพื่อจัดพิมพ์ในหนังสือ จารึกในประเทศไทย ครั้งนี้ ได้ใช้ชื่อว่า จารึกฐานพระพุทธรูปวัดคูยาง

เนื้อหาโดยสังเขป

กล่าวถึงคาถาภาษาบาลีบทหนึ่ง

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

หอสมุดแห่งชาติได้กำหนดไว้ว่าจารึกนี้อายุพุทธศตวรรษที่ 21

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : วชรพร อังกูรชัชชัย และดอกรัก พยัคศรี, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., 2546, จาก :
1) ประสาร บุญประคอง, “คำอ่านศิลาจารึกบนฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยขัดสมาธิเพชร,” ศิลปากร 16, 5 (มกราคม 2516) : 69-73.
2) ประสาร บุญประคอง, “จารึกฐานพระพุทธรูปวัดคูยาง,” ใน จารึกในประเทศไทย เล่ม 5 : อักษรธรรมและอักษรไทย พุทธศตวรรษที่ 19-24 (กรุงเทพฯ : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2529), 64-67.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : วารสาร ศิลปากร ปีที่ 16 ฉบับที่ 5 (มกราคม 2516)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170