จารึกเสาแปดเหลี่ยม (ชัยนาท)

จารึก

จารึกเสาแปดเหลี่ยม (ชัยนาท)

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกเสาแปดเหลี่ยม (ชัยนาท)

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

จารึกเสาแปดเหลี่ยม

อักษรที่มีในจารึก

ปัลลวะ

ศักราช

พุทธศตวรรษ ๑๒

ภาษา

บาลี

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๔ บรรทัด รอบเสาแปดเหลี่ยม

วัตถุจารึก

ศิลา

ลักษณะวัตถุ

เสาแปดเหลี่ยม

ขนาดวัตถุ

กว้างเหลี่ยมละ ๒๐ ซม. สูง ๖๐ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ชน. ๑๕”
๒) ในหนังสือ โบราณคดีเมืองอู่ตะเภา กำหนดเป็น “จารึกเสาแปดเหลี่ยม”

ปีที่พบจารึก

พุทธศักราช ๒๕๓๑

สถานที่พบ

หมู่ที่ ๕ ตำบลหางน้ำสาคร อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

ผู้พบ

นายแพทย์สำนวน ปาลวัฒน์วิไชย

ปัจจุบันอยู่ที่

นายแพทย์สำนวน ปาลวัฒน์วิไชย

พิมพ์เผยแพร่

โบราณคดีเมืองอู่ตะเภา (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๓๔), ๑๘-๑๙, ๑๗๙-๑๘๑.

ประวัติ

ได้จากการขุดค้นทางโบราณคดีที่บ้านหัวถนน ตำบลหางน้ำสาคร อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ซึ่งในการขุดค้นครั้งนี้ นอกจากจะพบจารึกเสาแปดเหลี่ยม (ชน. ๑๕) แล้ว ยังได้พบจารึกธรรมจักร (ชน. ๑๔) ด้วยอีกหนึ่งหลัก ดังนั้น จึงสันนิษฐานได้ว่าเสาแปดเหลี่ยมที่พบนี้ คงเป็นเสารองธรรมจักรนั่นเอง

เนื้อหาโดยสังเขป

เป็นหลักธรรมเกี่ยวกับอริยสัจสี่ โดยคำบนเสาหินนี้ เป็นวรรคที่ ๔ ของแต่ละคาถาในสัมโมหวิโนทนี อรรถกถาวิภังค์ ในส่วนของ สัจจวิภังคนิเทศ วรรณนาสุตตันตภาชนีย์

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

กำหนดอายุจากรูปอักษรปัลลวะ ได้อายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๒

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : ตรงใจ หุตางกูร, วชรพร อังกูรชัชชัย และดอกรัก พยัคศรี, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๖, จาก :
๑) ชะเอม แก้วคล้าย, “ภาคผนวก : จารึกธรรมจักรและเสาแปดเหลี่ยม,“ ใน โบราณคดีเมืองอู่ตะเภา (กรุงเทพฯ : โครงการสำรวจแหล่งโบราณคดี ฝ่ายวิชาการ กองโบราณคดี กรมศิลปากร, ๒๕๓๔), ๑๗๘-๑๘๑.
๒) จารึก วิไลแก้ว, “การขุดค้นทางโบราณคดีที่ฐานธรรมจักร,” ใน โบราณคดีเมืองอู่ตะเภา (กรุงเทพฯ : โครงการสำรวจแหล่งโบราณคดี ฝ่ายวิชาการ กองโบราณคดี กรมศิลปากร, ๒๕๓๔), ๑๘-๑๙.
๓) มหามกุฎราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์, “สัจจวิภังคนิเทศ,” ใน พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังค์ ภาค ๑ และ อรรถกถา, พิมพ์ครั้งที่ ๓ (กรุงเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๓๖), ๒๙๘-๓๐๐.

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : โบราณคดีเมืองอู่ตะเภา (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๓๔)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170