จารึกปราสาทเมืองสิงห์

จารึก

จารึกปราสาทเมืองสิงห์

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกปราสาทเมืองสิงห์

อักษรที่มีในจารึก

ขอมโบราณ

ศักราช

พุทธศตวรรษ ๑๘

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๑ บรรทัด

วัตถุจารึก

ศิลา ประเภทหินทราย

ลักษณะวัตถุ

ฐานประติมากรรมรูปสี่เหลี่ยม

ขนาดวัตถุ

รอบฐาน กว้าง ๘๒ ซม. ยาว ๘๓.๕ ซม. กลางฐานเจาะเป็นช่องสำหรับสวมเดือยประติมากรรม กว้าง ๖๓ ซม. ยาว ๖๓ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “กจ. ๔”
๒) ในหนังสือ จารึกในประเทศไทย เล่ม ๔ กำหนดเป็น “จารึกปราสาทเมืองสิงห์”

ปีที่พบจารึก

พุทธศักราช ๒๕๒๑

สถานที่พบ

บริเวณปราสาทเมืองสิงห์ ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้พบ

นายระพีศักดิ์ ชัชวาลย์

ปัจจุบันอยู่ที่

ปราสาทเมืองสิงห์ ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

พิมพ์เผยแพร่

จารึกในประเทศไทย เล่ม ๔ (กรุงเทพฯ : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๑๕๓-๑๕๕.

ประวัติ

ศิลาจารึกนี้ นายระพีศักดิ์ ชัชวาลย์ หัวหน้าโครงการอุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทเมืองสิงห์ ค้นพบขณะทำการขุดแต่งบริเวณปรางค์ประธานปราสาทเมืองสิงห์ เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๒๑ อักษรจารึกปรากฏอยู่ที่ขอบแท่นฐานประติมากรรมลักษณะเป็นแท่นสี่เหลี่ยม ตรงกลางเจาะเป็นช่องสำหรับเป็นที่สวมเดือยของรูปประติมากรรมนั้น อักษรจารึกอยู่ทางด้านหลังของภาพประติมากรรมหันหัวอักษรออกจากส่วนกลางของแท่นฐานหรือรูปประติมานั้น ข้อความในจารึกนี้อาจจะเป็นนามของรูปประติมากรรมบุคคลซึ่งน่าจะเป็นรูปเหมือนของเจ้าของปราสาท หรือผู้สร้างปราสาทเมืองสิงห์แห่งนี้ก็ได้ แต่น่าเสียดายที่ปัจจุบันรูปดังกล่าวได้พลัดหายไปจากฐานแล้ว

เนื้อหาโดยสังเขป

กล่าวนาม “พระยาไชยกร”

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

หอสมุดแห่งชาติได้กำหนดไว้ว่าจารึกหลักนี้เป็นจารึกอักษรขอมโบราณ อายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๘

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๗, จาก :
ก่องแก้ว วีระประจักษ์, “จารึกปราสาทเมืองสิงห์,” ใน จารึกในประเทศไทย เล่ม ๔ : อักษรขอม พุทธศตวรรษที่ ๑๗-๑๘ (กรุงเทพฯ : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๑๕๓-๑๕๕.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : จารึกในประเทศไทย เล่ม ๔ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๙)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170