จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre
  • images
  • images
  • images

ชุดคำค้น 15 คำ

อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 18, ยุคสมัย-จารึกสมัยขอมพระนคร, ยุคสมัย-จารึกสมัยขอมพระนคร-พระเจ้าชัยวรมันที่ 7, วัตถุ-จารึกบนหิน, ศาสนา-จารึกในพระพุทธศาสนา, ศาสนา-จารึกในพระพุทธศาสนา นิกายมหายาน, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์, เรื่อง-การสรรเสริญบุุคคล, เรื่อง-การสรรเสริญบุคคล-พระเจ้าชัยวรมันที่ 7, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-สร้างอโรคยาศาลา, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-สร้างโรงพยาบาล, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-ถวายสิ่งของ, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-สร้างพระพุทธรูป, บุคคล-พระเจ้าชัยวรมันที่ 7,

จารึกสุรินทร์ ๒

จารึก

จารึกสุรินทร์ ๒

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกสุรินทร์ ๒

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ศิลาจารึกสุรินทร์ อักษรขอม ภาษาสันสกฤต ประมาณ พุทธศตวรรษที่ ๑๘

อักษรที่มีในจารึก

ขอมโบราณ

ศักราช

พุทธศตวรรษ ๑๘

ภาษา

สันสกฤต

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๓ ด้าน มี ๓๑ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๙ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๑๑ บรรทัด ด้านที่ ๓ มี ๑๑ บรรทัด

วัตถุจารึก

ศิลา

ลักษณะวัตถุ

หลักสี่เหลี่ยม ชำรุดแตกออกเป็นเศษชิ้นเล็กๆ

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๒๐ ซม. สูง ๒๓ ซม. หนา ๑๐ ซม. (โดยประมาณ)

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “สร. ๖”
๒) ในหนังสือ จารึกในประเทศไทย เล่ม ๔ กำหนดเป็น “จารึกสุรินทร์ ๒”
๓) ในวารสาร ศิลปากร ปีที่ ๓๒ ฉบับที่ ๓ (กรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๓๑) กำหนดเป็น “ศิลาจารึกสุรินทร์ อักษรขอม ภาษาสันสกฤต ประมาณ พุทธศตวรรษที่ ๑๘”

ปีที่พบจารึก

พุทธศักราช ๒๕๒๘

สถานที่พบ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ผู้พบ

เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ปัจจุบันอยู่ที่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

พิมพ์เผยแพร่

๑) จารึกในประเทศไทย เล่ม ๔ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๒๔๔-๒๕๑.
๒) วารสาร ศิลปากร ปีที่ ๓๒ ฉบับที่ ๓ (กรกฏาคม-สิงหาคม ๒๕๓๑) : ๖๑-๖๗.

ประวัติ

ศิลาจารึกพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จังหวัดสุรินทร์หลักนี้ มี ๓ ชิ้นด้วยกัน ซึ่งแตกออกมาจากหลักเดียวกัน ทางพิพิธภัณฑ์ฯ มิได้บอกรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่พบ และขนาดของศิลาจารึก

เนื้อหาโดยสังเขป

ด้านที่ ๑ เริ่มต้นด้วยการกล่าวนมัสการพระพุทธเจ้า แล้วกล่าวสรรเสริญพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ ด้านที่ ๒ กล่าวถึงพระราชภารกิจของพระองค์ในการสร้างโรงพยาบาล (อโรคยาศาลา) สร้างพระพุทธรูปพระโพธิสัตว์ไภษัชยสุคต พร้อมด้วยรูปพระชิโนรสทั้งสอง ด้านที่ ๓ กล่าวถึงการจัดเจ้าหน้าที่เพื่อทำหน้าที่ประจำในโรงพยาบาล แล้วกล่าวถึงรายการสิ่งของที่พระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ ประทานเป็นเครื่องพลีทาน

ผู้สร้าง

พระเจ้าชัยวรมันที่ ๗

การกำหนดอายุ

จารึกด้านที่ ๑ บรรทัดที่ ๗ ได้ระบุพระนามของกษัตริย์พระองค์หนึ่ง คือ ศรีชัยวรมัน ว่าเป็นพระโอรสของพระเจ้าธรณีนทรวรมันที่ ๒ ดังนั้น พระนาม “ศรีชัยวรมัน” ในที่นี้ ก็น่าจะหมายถึง พระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ ซึ่งครองราชย์ในช่วง พ.ศ. ๑๗๒๔-๑๗๖๑

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๗, จาก :
๑) ชะเอม แก้วคล้าย, “จารึกสุรินทร์ ๒,” ใน จารึกในประเทศไทย เล่ม ๔ : อักษรขอม พุทธศตวรรษที่ ๑๗-๑๘ (กรุงเทพฯ : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๒๔๔-๒๕๑.
๒) ชะเอม แก้วคล้าย, “ศิลาจารึกสุรินทร์ อักษรขอม ภาษาสันสกฤต ประมาณ พุทธศตวรรษที่ ๑๘,” ศิลปากร ๓๒, ๓ (กรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๓๑) : ๖๑-๖๗.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : จารึกในประเทศไทย เล่ม ๔ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๙)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170