จารึกโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ แผ่นที่ ๑๒๗ (สุครีพเฆี่ยนวิรุญมุขเพื่อเค้นเอาความจริง)

จารึก

จารึกโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ แผ่นที่ ๑๒๗ (สุครีพเฆี่ยนวิรุญมุขเพื่อเค้นเอาความจริง)

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2553 11:33:00 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ แผ่นที่ ๑๒๗ (สุครีพเฆี่ยนวิรุญมุขเพื่อเค้นเอาความจริง)

อักษรที่มีในจารึก

ไทยธนบุรี-รัตนโกสินทร์

ศักราช

ไม่ปรากฏศักราช

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวน ๑ ด้าน มี ๔ บรรทัด

วัตถุจารึก

หิน

ลักษณะวัตถุ

แผ่นหิน

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามฯ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

พนักรอบพระอุโบสถ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามฯ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

พิมพ์เผยแพร่

ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน (กรุงเทพฯ : คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน, ๒๕๔๔), ๕๙๕.

ประวัติ

จารึกโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ปรากฏอยู่ที่พนักรอบพระอุโบสถ ภายใต้ภาพจำหลักจำนวน ๑๕๒ ภาพ แต่ละภาพมีจารึกโคลงประกอบ ๑ บท นอกจากนี้ ยังมีจารึกโคลงอีก ๒ บทที่ปรากฏอยู่โดยไม่มีภาพ ดังนั้น จารึกทั้งหมดจึงมีจำนวนทั้งสิ้น ๑๕๔ แผ่น โดยเริ่มต้นตั้งแต่พนักทางทิศตะวันออกของอุโบสถ เวียนขวาไปจบลงทางทิศเหนือ จารึกดังกล่าว ได้รับการตีพิมพ์ครั้งแรกในหนังสือ ประชุมจารึกวัดพระเชตุพนฯ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๒ ดร. นิยะดา เหล่าสุนทร สันนิษฐานว่า คงคัดลอกจากจารึกใต้ภาพซึ่งในขณะนั้นก็คงเลือนลางไปบ้างแล้ว จึงขาดหายไป ๑๑ บท ดังนั้น การตีพิมพ์ครั้งล่าสุด ใน พ.ศ. ๒๕๔๔ จึงมีการสอบค้นจากต้นฉบับตัวเขียนของโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ ซึ่งเก็บรักษาอยู่ที่ส่วนภาษาโบราณ หอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี กรุงเทพฯ จำนวน ๒ เล่ม เพื่อให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์

เนื้อหาโดยสังเขป

จารึกบรรยายภาพจำหลักเรื่องรามเกียรติ์ ตอนสุครีพเฆี่ยนวิรุญมุข เพื่อเค้นเอาความจริง

ผู้สร้าง

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๓)

การกำหนดอายุ

กำหนดอายุจากประวัติการปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนฯ ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๓) ซึ่งมีหลักฐานว่ามีการจำหลักภาพเรื่องรามเกียรติ์ โดยมีการจารึกโคลงประกอบไว้ ดังปรากฏในจดหมายเหตุเรื่องการปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพน (ถอดจากโคลงดั้นพระนิพนธ์กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร (๒๕๕๒) ; นวพรรณ ภัทรมูล (๒๕๕๗), แก้ไขเพิ่มเติม, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., จาก :
๑) “การปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพน : ถอดจากโคลงดั้นพระนิพนธ์กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส,” ใน ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน (กรุงเทพฯ : คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน, ๒๕๔๔), ๖๖-๖๗.
๒) “โคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์,” ใน ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน (กรุงเทพฯ : คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน, ๒๕๔๔), ๕๗๔-๕๙๙.

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170