จารึกปราสาทหินพนมวัน ๖

จารึก

จารึกปราสาทหินพนมวัน ๖

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกปราสาทหินพนมวัน ๖

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

Inscriptions de Nom Văn (K. 392)

อักษรที่มีในจารึก

ขอมโบราณ

ศักราช

พุทธศตวรรษ ๑๗

ภาษา

เขมร

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๒ บรรทัด

วัตถุจารึก

ศิลา

ลักษณะวัตถุ

เสาซุ้มประตูรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

ขนาดวัตถุ

เฉพาะส่วนที่มีอักษรจารึก กว้าง ๕๐ ซม. สูงจากบรรทัดที่ ๑-๒ ประมาณ ๗ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “นม. ๓๕”
๒) ในหนังสือ Inscriptions du Cambodge vol. VI กำหนดเป็น “Inscriptions de Nom Văn (K. 392)”
๓) ในหนังสือ จารึกในประเทศไทย เล่ม ๔ กำหนดเป็น “จารึกปราสาทหินพนมวัน ๖”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

เสาหลืบประตูปราสาทหินพนมวัน ด้านทิศตะวันตก ติดอยู่กับตัวปราสาทหินพนมวัน บ้านมะค่า ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

ตรงเสาขอบประตูชั้นนอก ข้างทิศตะวันตกของด้านทิศใต้ ขององค์ปราสาทส่วนในปราสาทหินพนมวัน บ้านมะค่า ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

พิมพ์เผยแพร่

๑) Inscriptions du Cambodge vol. VI (Hanoi : Imprimerie d'Extrême-Orient, 11954), 296.
๒) จารึกในประเทศไทย เล่ม ๔ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๑๐๐-๑๐๒.

ประวัติ

จารึกนี้สภาพทั่วไปชำรุดมาก ปรากฏรูปอักษรให้เห็นเพียง ๒ บรรทัดเท่านั้น ศาสตราจารย์ ยอร์ช เซเดส์ ได้เคยอ่าน-แปล และพิมพ์เผยแพร่เป็นภาษาฝรั่งเศสในหนังสือ Inscriptions du Cambodge vol. VI

เนื้อหาโดยสังเขป

เนื้อความมี ๒ บรรทัด ข้อความขาดหายไม่สมบูรณ์ บรรทัดแรกเป็นการบอกวันเดือนปี และบรรทัดที่ ๒ มีคำนำหน้าชื่อบุคคลซึ่งจะเป็นใครไม่ทราบได้

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

หอสมุดแห่งชาติได้กำหนดไว้ว่าจารึกหลักนี้เป็นจารึกอักษรขอมโบราณ อายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๗

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๗, จาก :
๑) Goerge Cœdès, “Inscriptions de Nom Văn (K. 392),” in Inscriptions du Cambodge vol. VI (Hanoi : Imprimerie d'Extrême-Orient, 1954), 296.
๒) ยอร์ช เซเดส์ และฉ่ำ ทองคำวรรณ, “จารึกปราสาทหินพนมวัน ๖,” ใน จารึกในประเทศไทย เล่ม ๔ : อักษรขอม พุทธศตวรรษที่ ๑๗-๑๘ (กรุงเทพฯ : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๑๐๐-๑๐๒.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๕ (เลขทะเบียน CD; INS-TH-05, ไฟล์; NM_029)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170