จารึกทวลระลมทิม

จารึก

จารึกทวลระลมทิม

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกทวลระลมทิม

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

Tûol Rolom Tim (K. 233)

อักษรที่มีในจารึก

ขอมโบราณ

ศักราช

พุทธศตวรรษ ๑๖

ภาษา

เขมร

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๒ ด้าน มี ๓๘ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๒๐ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๑๘ บรรทัด (ชำรุด อ่านไม่ได้)

วัตถุจารึก

ศิลา ประเภทหินทรายเนื้อละเอียด (Fine-grained sandstone)

ลักษณะวัตถุ

แท่งเหลี่ยมชำรุด

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๓๔.๕ ซม. สูง ๖๘ ซม. หนา ๒๗.๕ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ปจ. ๖”
๒) ในหนังสือ Inscriptions du Cambodge vol. VIII กำหนดเป็น “Tûol Rolom Tim (K. 233)”
๓) ในหนังสือ จารึกในประเทศไทย เล่ม ๓ กำหนดเป็น “จารึกทวลระลมทิม”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

ทวลระลมทิม ตำบลโคกสูง กิ่งอำเภอโคกสูง (ข้อมูลเดิมว่า อำเภอตาพระยา) จังหวัดสระแก้ว

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

หอพระสมุดวชิรญาณ กองหอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร

พิมพ์เผยแพร่

จารึกในประเทศไทย เล่ม ๓ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๙๔-๙๗.

ประวัติ

ศิลาจารึกหลักนี้มีสภาพชำรุดมาก ข้อความในด้านที่ ๒ อักษรลบเลือนอ่านไม่ได้เลย

เนื้อหาโดยสังเขป

กล่าวถึงการตัดสินคดีความว่าด้วยเรื่องทาส คือ เจ้าของทาสยกทาสให้ผู้อื่น แล้วปรากฏว่าทาสนั้นหนีไป แทนที่เจ้าของทาสจะแจ้งแก่ทางราชการ กลับปิดบังไว้ แล้วส่งคนอื่นไปรับใช้แทนทาสที่หนีไปนั้น และเมื่อเป็นเช่นนี้ ผู้ที่เป็นเจ้าของทาสนั้นจะต้องถูกลงโทษ

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

จารึกด้านที่ ๑ บรรทัดที่ ๗ จารึกไว้ว่า “สฺตาจฺ เทา วฺรหฺมโลก” ซึ่งข้อความตรงนี้น่าจะเป็นการบอกถึง พระนามที่ได้รับหลังสวรรคตของพระเจ้าแผ่นดินพระองค์หนึ่ง คือ พระบาทพรหมโลก ซึ่งเป็นพระนามของพระเจ้าหรรษวรมันที่ ๒ ที่ทรงได้รับหลังจากเสด็จสวรรคตในปี พ.ศ. ๑๔๘๗ ดังนั้นจารึกหลักนี้จึงน่าจะมีอายุหลังจาก พ.ศ. ๑๔๘๗ คือมีอายุประมาณ ปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๕ ถึงต้นพุทธศตวรรษที่ ๑๖

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๗, จาก :
อำไพ คำโท, “จารึกทวลระลมทิม,” ใน จารึกในประเทศไทย เล่ม ๓ : อักษรขอม พุทธศตวรรษที่ ๑๕-๑๖ (กรุงเทพฯ : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๙๔-๙๗.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๕ (เลขทะเบียน CD; INS-TH-02, ไฟล์; PJ_003)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170