จารึกทวลระลมทิม

จารึก

จารึกทวลระลมทิม

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2565 16:53:27 )

ชื่อจารึก

จารึกทวลระลมทิม

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

Tûol Rolom Tim (K. 233), K. 233, ปจ. 6, 99/279/2550

อักษรที่มีในจารึก

ขอมโบราณ

ศักราช

พุทธศตวรรษ 16

ภาษา

เขมร

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 2 ด้าน มี 38 บรรทัด ด้านที่ 1 มี 20 บรรทัด ด้านที่ 2 มี 18 บรรทัด (ชำรุด อ่านไม่ได้)

วัตถุจารึก

ศิลา ประเภทหินทรายเนื้อละเอียด (Fine-grained sandstone)

ลักษณะวัตถุ

แท่งเหลี่ยมชำรุด

ขนาดวัตถุ

กว้าง 34.5 ซม. สูง 68 ซม. หนา 27.5 ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

1) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ปจ. 6”
2) ในหนังสือ Inscriptions du Cambodge vol. VIII กำหนดเป็น “Tûol Rolom Tim (K. 233)”
3) ในหนังสือ จารึกในประเทศไทย เล่ม 3 กำหนดเป็น “จารึกทวลระลมทิม”
4) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก กำหนดเป็น "99/279/2550"

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

ทวลระลมทิม ตำบลโคกสูง กิ่งอำเภอโคกสูง (ข้อมูลเดิมว่า อำเภอตาพระยา) จังหวัดสระแก้ว

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (สำรวจข้อมูล พฤษภาคม 2565)

พิมพ์เผยแพร่

จารึกในประเทศไทย เล่ม 3 (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2529), 94-97.

ประวัติ

ศิลาจารึกหลักนี้มีสภาพชำรุดมาก ข้อความในด้านที่ 2 อักษรลบเลือนอ่านไม่ได้เลย

เนื้อหาโดยสังเขป

กล่าวถึงการตัดสินคดีความว่าด้วยเรื่องทาส คือ เจ้าของทาสยกทาสให้ผู้อื่น แล้วปรากฏว่าทาสนั้นหนีไป แทนที่เจ้าของทาสจะแจ้งแก่ทางราชการ กลับปิดบังไว้ แล้วส่งคนอื่นไปรับใช้แทนทาสที่หนีไปนั้น และเมื่อเป็นเช่นนี้ ผู้ที่เป็นเจ้าของทาสนั้นจะต้องถูกลงโทษ

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

จารึกด้านที่ 1 บรรทัดที่ 7 จารึกไว้ว่า “สฺตาจฺ เทา วฺรหฺมโลก” ซึ่งข้อความตรงนี้น่าจะเป็นการบอกถึง พระนามที่ได้รับหลังสวรรคตของพระเจ้าแผ่นดินพระองค์หนึ่ง คือ พระบาทพรหมโลก ซึ่งเป็นพระนามของพระเจ้าหรรษวรมันที่ 2 ที่ทรงได้รับหลังจากเสด็จสวรรคตในปี พ.ศ. 1487 ดังนั้นจารึกหลักนี้จึงน่าจะมีอายุหลังจาก พ.ศ. 1487 คือมีอายุประมาณ ปลายพุทธศตวรรษที่ 15 ถึงต้นพุทธศตวรรษที่ 16

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., 2547, จาก :
อำไพ คำโท, “จารึกทวลระลมทิม,” ใน จารึกในประเทศไทย เล่ม 3 : อักษรขอม พุทธศตวรรษที่ 15-16 (กรุงเทพฯ : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2529), 94-97.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545 (เลขทะเบียน CD; INS-TH-02, ไฟล์; PJ_003)