จารึกเรื่องอุบาสิกาเอตทัคคะ แผ่นที่ ๖ (ขุชชุตราและสามาวดี ตอนที่ ๔)

จารึก

จารึกเรื่องอุบาสิกาเอตทัคคะ แผ่นที่ ๖ (ขุชชุตราและสามาวดี ตอนที่ ๔)

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2550 16:04:49 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกเรื่องอุบาสิกาเอตทัคคะ แผ่นที่ ๖ (ขุชชุตราและสามาวดี ตอนที่ ๔)

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

อุชชุตตราสามาวดีวัตถุ

อักษรที่มีในจารึก

ไทยธนบุรี-รัตนโกสินทร์

ศักราช

ไม่ปรากฏศักราช

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน ไม่ทราบจำนวนบรรทัด

วัตถุจารึก

หินอ่อน

ลักษณะวัตถุ

แผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

ขนาดวัตถุ

-

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

-

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามฯ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

ไม่ปรากฏหลักฐาน

พิมพ์เผยแพร่

๑) ประชุมจารึกวัดพระเชตุพนฯ (กรุงเทพฯ : ศิวพร, ๒๕๑๗), ๘๖-๘๗.
๒) ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน (กรุงเทพฯ : คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน, ๒๕๔๔), ๑๒๐.
๓) ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน (กรุงเทพฯ : คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน, ๒๕๕๔), ๑๒๒.

ประวัติ

จารึกเรื่องอุบาสิกาเอตทัคคะ จำนวน ๑๐ แผ่น ติดอยู่บริเวณเชิงผนังระหว่างหน้าต่างทางด้านทิศเหนือของวิหารพระพุทธไสยาสน์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามฯ ซึ่งสร้างขึ้นในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๓)

เนื้อหาโดยสังเขป

กล่าวถึงประวัติของอุบาสิกาเอตทัคคะ นามว่า “ขุชชุตตรา” ซึ่งเป็นเอตทัคคะในฝ่ายผู้แสดงธรรม และ “สามาวดี” เอตทัคคะในฝ่ายผู้อยู่ด้วยความเมตตา โดยมีเนื้อหาต่อเนื่องมาจาก “จารึกเรื่องอุบาสิกาเอตทัคคะ แผ่นที่ ๔” (จารึกที่กล่าวถึงประวัติของนางขุชชุตตราและนางสามาวดี มีจำนวน ๔ แผ่น คือ จารึกเรื่องอุบาสิกาเอตทัคคะ แผ่นที่ ๓ ถึง แผ่นที่ ๖)

ผู้สร้าง

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๓)

การกำหนดอายุ

กำหนดอายุจากประวัติการสร้างจารึกในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๓) ซึ่งปรากฏในจดหมายเหตุเรื่อง “การปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพน : ถอดจากโคลงดั้นพระนิพนธ์กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส” และ “สำเนาพระราชดำริห์ทรงสร้างพระพุทธไสยาสวัดพระเชตุพน : จ.ศ. ๑๑๙๓ พ.ศ. ๒๓๗๔” เกี่ยวกับการสร้างวิหารพระนอน

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร (๒๕๕๐) ; นวพรรณ ภัทรมูล (๒๕๕๖), แก้ไขเพิ่มเติม, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., จาก :
๑) “การปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพน : ถอดจากโคลงดั้นพระนิพนธ์กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส,” ใน ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน (กรุงเทพฯ : คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน, ๒๕๕๔), ๗๕-๙๑.
๒) “จดหมายเหตุเรื่องการปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพน : ถอดจากโคลงดั้นพระนิพนธ์กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส,” ใน ประชุมจารึกวัดพระเชตุพนฯ, พิมพ์ครั้งที่ ๓ (กรุงเทพฯ : ศิวพร, ๒๕๑๗), ๑๓-๔๑.
๓) “จดหมายเหตุเรื่องการปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพน : ถอดจากโคลงดั้นพระนิพนธ์กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส,” ใน ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน (กรุงเทพฯ : คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน, ๒๕๔๔), ๕๗-๗๓.
๔) “จารึกเรื่องอุบาสิกาเอตทัคคะ ๑๐ คน : จารึกติดไว้ที่เชิงผนังหว่างหน้าวิหารพระนอน,” ใน ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน (กรุงเทพฯ : คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน, ๒๕๕๔), ๑๑๙-๑๒๔.
๕) “เรื่องอุบาสิกาเอตทัคคะ ๑๐ คน (จารึกติดไว้ที่เชิงผนังหว่างหน้าวิหารพระนอน),” ใน ประชุมจารึกวัดพระเชตุพนฯ, พิมพ์ครั้งที่ ๓ (กรุงเทพฯ : ศิวพร, ๒๕๑๗), ๘๑-๙๐.
๖) “เรื่องอุบาสิกาเอตทัคคะ ๑๐ คน : จารึกติดไว้ที่เชิงผนังหว่างหน้าวิหารพระนอน,” ใน ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน (กรุงเทพฯ : คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน, ๒๕๔๔), ๑๑๗-๑๒๒.
๗) “สำเนาพระราชดำริห์ทรงสร้างพระพุทธไสยาสวัดพระเชตุพน : จ.ศ. ๑๑๙๓ พ.ศ. ๒๓๗๔,” ใน ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน (กรุงเทพฯ : คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน, ๒๕๕๔), ๗๑-๗๒.

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170