จารึกปราสาทภูมิโปน ๒

จารึก

จารึกปราสาทภูมิโปน ๒

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกปราสาทภูมิโปน ๒

อักษรที่มีในจารึก

ปัลลวะ

ศักราช

พุทธศตวรรษ ๑๒

ภาษา

สันสกฤต

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๒ บรรทัด

วัตถุจารึก

หินทราย

ลักษณะวัตถุ

ชิ้นส่วนแตกหัก

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๓.๕ ซม. สูง ๑๐.๕ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “สร. ๙”
๒) ในวารสาร ศิลปากร ปีที่ ๓๒ ฉบับที่ ๓ (กรกฏาคม-สิงหาคม ๒๕๓๑) กำหนดเป็น “จารึกปราสาทภูมิโปน”

ปีที่พบจารึก

พุทธศักราช ๒๕๓๑

สถานที่พบ

ปราสาทภูมิโปน ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

ผู้พบ

หน่วยศิลปากรที่ ๖

ปัจจุบันอยู่ที่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

พิมพ์เผยแพร่

๑) วารสาร ศิลปากร ปีที่ ๓๒ ฉบับที่ ๓ (กรกฏาคม-สิงหาคม ๒๕๓๑) : ๒๖-๒๙.
๒) ทำเนียบโบราณสถานขอมในประเทศไทย เล่ม ๓ จังหวัดสุรินทร์ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๓๘), ๑๕๓.

ประวัติ

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๑ หน่วยศิลปากรที่ ๖ ได้ขุดแต่งปราสาทภูมิโปน และในช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๓๑ ได้ขุดค้นพบชิ้นส่วนจารึกหินทราย ๒ ชิ้น จึงได้ทำสำเนาภาพถ่ายเอกสารส่งมายังงานบริการหนังสือโบราณ กองหอสมุดแห่งชาติ และได้รับรหัสเป็น “สร. ๘” และ “สร. ๙” ตามลำดับ จารึกทั้ง ๒ ชิ้นนี้ อาจารย์ชะเอม แก้วคล้าย ได้อ่าน-แปล และวิจารณ์ลงในวารสารศิลปากร ปีที่ ๓๒ ฉบับที่ ๓ ซึ่งตีพิมพ์ในปีเดียวกันกับปีที่พบจารึก

เนื้อหาโดยสังเขป

ข้อความไม่สมบูรณ์

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

กำหนดอายุจากรูปแบบตัวอักษรที่เป็นแบบปัลลวะ ซึ่งมีอายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๒

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : ตรงใจ หุตางกูร, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๗, จาก :
๑) จตุพร ศิริสัมพันธ์, “จารึกที่พบในจังหวัดสุรินทร์,” ใน ทำเนียบโบราณสถานขอมในประเทศไทย เล่ม ๓ จังหวัดสุรินทร์ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๓๘), ๑๕๓.
๒) ชะเอม แก้วคล้าย, “จารึกปราสาทภูมิโปน อักษรปัลลวะ ภาษาสันสกฤต,” ศิลปากร ๓๒, ๓ (กรกฏาคม-สิงหาคม ๒๕๓๑) : ๒๖-๒๙.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : วารสารศิลปากร ปีที่ ๓๒ ฉบับที่ ๓ (กรกฏาคม-สิงหาคม ๒๕๓๑)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170