จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre
  • images

คำอ่าน-แปล

จารึกฐานพระพุทธรูปสำริดวัดเกษศรี

จารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปสำริดวัดเกษศรี

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2550 16:47:31 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปสำริดวัดเกษศรี

อักษรที่มีในจารึก

สิงหล

ศักราช

พุทธศตวรรษ ๒๑ - ๒๒

ภาษา

บาลี

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๑ บรรทัด

วัตถุจารึก

สำริด

ลักษณะวัตถุ

ฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ขัดสมาธิราบ

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๗.๘ ซม. สูง ๗๘ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น "พย. ๓๒"
๒) ในวารสาร ศิลปากร ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๙ (กุมภาพันธ์ ๒๔๙๘) กำหนดเป็น "จารึกภาษามคธบนฐานพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ ที่วัดเกษศรี จ. เชียงราย"
๓) ในหนังสือ ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๓ กำหนดเป็น "หลักที่ ๘๐ จารึกบนฐานพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ ที่วัดเกศศรี จังหวัดเชียงราย"
๔) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ กำหนดเป็น "พย. ๓๒ จารึกฐานพระพุทธรูปสำริดวัดเกษศรี พุทธศตวรรษที่ ๒๑ - ๒๒"
๕) ในหนังสือ ประชุมจารึกเมืองพะเยา กำหนดเป็น "พย. ๓๒ จารึกฐานพระพุทธรูปสำริด วัดเกษศรี"

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดเกษศรี บ้านร้อง ตำบลดงเจน กิ่งอำเภอภูกามยาว (ข้อมูลเดิมเป็น อำเภอเมือง) จังหวัดพะเยา

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดเกษศรี บ้านร้อง ตำบลดงเจน กิ่งอำเภอภูกามยาว (ข้อมูลเดิมเป็น อำเภอเมือง) จังหวัดพะเยา

พิมพ์เผยแพร่

๑) วารสารศิลปากร ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๙ (กุมภาพันธ์ ๒๔๙๘) : ๘๑ - ๘๔.
๒) ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๓ (พระนคร : สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๐๘), ๒๔๐ - ๒๔๒.
๓) จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, ๒๕๓๔), ๑๖๙ - ๑๗๑.
๔) ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, ๒๕๓๘), ๔๑๕ - ๔๑๙.

ประวัติ

-

เนื้อหาโดยสังเขป

ข้อความจารึกเป็นคาถา ว่าด้วย จตุราริยสัจ อันประกอบด้วย อริยสัจ ๔ ประการ คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดให้จารึกหลักนี้มีอายุเป็น พุทธศตวรรษที่ ๒๑ - ๒๒

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๕๐, จาก :
๑) ฉ่ำ ทองคำวรรณ, "คำอ่านจารึกภาษามคธบนฐานพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ ที่วัดเกษศรี จ. เชียงราย," ศิลปากร ๘, ๙ (กุมภาพันธ์ ๒๔๙๘) : ๘๑ - ๘๔.
๒) ฉ่ำ ทองคำวรรณ, "หลักที่ ๘๐ จารึกบนฐานพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ ที่วัดเกศศรี จังหวัดเชียงราย ว่าด้วยจตุราริยสัจ เขียนด้วยอักษรสิงหล ภาษามคธ," ใน ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๓ : ประมวลจารึกที่พบในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลางของประเทศไทย อันจารึกด้วยอักษร และ ภาษาไทย, ขอม, มอญ, บาลีสันสกฤต (พระนคร : คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และโบราณคดี สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๐๘), ๒๔๐ - ๒๔๒.
๓) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, "พย. ๓๒ จารึกฐานพระพุทธรูปสำริดวัดเกษศรี พุทธศตวรรษที่ ๒๑ - ๒๒," ใน จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, ๒๕๓๔), ๑๖๙ - ๑๗๑.
๔) สำนักนายกรัฐมนตรี, คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และโบราณคดี, "พย. ๓๒ จารึกฐานพระพุทธรูปสำริด วัดเกษศรี," ใน ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, ๒๕๓๘), ๔๑๕ - ๔๑๙.

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, ๒๕๓๘)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170