จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre
  • images

คำอ่าน-แปล

ชุดคำค้น 15 คำ

ายุ-จารึก พ.ศ. 2306, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 24, ยุคสมัย-จารึกสมัยอาณาจักรล้านช้าง, ยุคสมัย-จารึกสมัยอาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์, ยุคสมัย-จารึกสมัยอาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์-พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชที่ 3 (พระเจ้าศิริบุญสาร), วัตถุ-จารึกบนวัตถุสัมฤทธิ์, ลักษณะ-จารึกที่ฐานพระพุทธรูป, ลักษณะ-จารึกที่ฐานพระพุทธรูปสัมฤทธิ์, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกวัดศรีเมือง หนองคาย, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-สร้างพระพุทธรูป, เรื่อง-พิธีกรรมทางศาสนา, เรื่อง-พิธีกรรมทางศาสนา-หล่อพระพุทธรูป, เรื่อง-ความเชื่อทางศาสนา, เรื่อง-ความเชื่อทางศาสนา-นิพพาน,

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดศรีเมือง

จารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดศรีเมือง

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 2550 11:01:34 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดศรีเมือง

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมอีสาน

ศักราช

พุทธศักราช ๒๓๐๖

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๖ บรรทัด

วัตถุจารึก

สำริด

ลักษณะวัตถุ

ฐานพระพุทธรูป

ขนาดวัตถุ

หน้าตักกว้างประมาณ ๓ ศอก เฉพาะบริเวณที่มีจารึกยาว ๖๖ ซม. กว้าง ๑๕ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

ในหนังสือ ศิลาจารึกอีสานสมัยไทย-ลาว กำหนดเป็น “จารึกฐานพระพุทธรูปวัดศรีเมือง”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

พระพุทธรูปประธาน ในโบสถ์วัดศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

พระพุทธรูปประธาน ในโบสถ์วัดศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

พิมพ์เผยแพร่

ศิลาจารึกอีสานสมัยไทย - ลาว (กรุงเทพฯ : คุณพินอักษรกิจ, ๒๕๓๐), ๓๕๕-๓๕๖.

ประวัติ

จากเนื้อความในจารึก เข้าใจว่ามีการเคลื่อนย้ายมาจากเวียงจันทน์

เนื้อหาโดยสังเขป

ข้อความจารึกกล่าวถึงพระราชมารดามหากษัตริย์ขัตติยวรกัญญาเจ้าที่ได้สร้างพระพุทธรูปองค์นี้ พร้อมตั้งคำอธิษฐาน

ผู้สร้าง

พระราชมารดามหากษัตริย์ขัตติยวรกัญญาเจ้า

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกบรรทัดที่ ๑ ระบุ ศักราช ๑๒๕ คือ จ.ศ. ๑๑๒๕ ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๓๐๖ อันเป็นสมัยที่พระเจ้าศิริบุญสาร ปกครองราชอาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์ (พ.ศ. ๒๒๗๓-๒๓๒๒)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๕๐, จาก :
๑) ธวัช ปุณโณทก, “จารึกฐานพระพุทธรูปวัดศรีเมือง,” ใน ศิลาจารึกอีสานสมัยไทย-ลาว : ศึกษาทางด้านอักขรวิทยาและประวัติศาสตร์อีสาน (กรุงเทพฯ : คุณพินอักษรกิจ, ๒๕๓๐), ๓๕๕-๓๕๖.
๒) สิลา วีระวงส์, เรียบเรียง ; สมหมาย เปรมจิตต์, แปล, ประวัติศาสตร์ลาว, พิมพ์ครั้งที่ ๓ (กรุงเทพฯ : มติชน, ๒๕๔๐), ๑๓๗-๑๕๑.

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : โครงการพัฒนาฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), สำรวจเมื่อ ๒๘-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๐

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170