จารึกรูปสี่เหลี่ยมอักษรปัลลวะฯ

จารึก

จารึกรูปสี่เหลี่ยมอักษรปัลลวะฯ

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกรูปสี่เหลี่ยมอักษรปัลลวะฯ

อักษรที่มีในจารึก

ปัลลวะ

ศักราช

พุทธศตวรรษ ๑๒-๑๓

ภาษา

บาลี

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๔ ด้าน มี ๘ บรรทัด ด้านละ ๒ บรรทัด

วัตถุจารึก

ศิลา

ลักษณะวัตถุ

แท่งสี่เหลี่ยม

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๕.๒ ซม. ยาว ๓๐.๗ ซม. หนา ๕.๒ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

ในหนังสือ ภาษา-จารึก ฉบับที่ ๓ กำหนดเป็น “จารึกรูปสี่เหลี่ยมอักษรปัลลวะฯ”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

โครงการหอวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

พิมพ์เผยแพร่

ภาษา-จารึก ฉบับที่ ๓ (กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๓๔), ๔๐-๔๔.

ประวัติ

จารึกนี้เจ้าอาวาสวัดวังตะกู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ได้มาจากชาวบ้านที่ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยไม่ทราบที่มาที่แน่นอน และได้นำมามอบให้กับโครงการหอวัฒนธรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๒

เนื้อหาโดยสังเขป

เนื้อหาของจารึกหลักนี้เกี่ยวกับหลักธรรมสำคัญๆ ของพระพุทธศาสนา

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

กำหนดอายุตามรูปแบบอักษรปัลลวะ อายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๓

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : ตรงใจ หุตางกูร, วชรพร อังกูรชัชชัย และดอกรัก พยัคศรี, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๗, จาก :
นัยนา โปร่งธุระ, พรสวรรค์ อัมรานนท์ และจำลอง สารพัดนึก, “จารึกรูปแท่งสี่เหลี่ยมอักษรปัลลวะ ที่โครงการหอวัฒนธรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม,” ใน ภาษา-จารึก ฉบับที่ ๓ คุรุรำลึก (กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาตะวันออก และชมรมรวมใจจารึก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๓๔), ๔๐-๔๔.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : ภาษา-จารึก ฉบับที่ ๓ (กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๓๔)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170