จารึกหงศวดีศรีสัตยาธิษฐาน

จารึก

จารึกหงศวดีศรีสัตยาธิษฐาน

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกหงศวดีศรีสัตยาธิษฐาน

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ลพ./๑๓, พช. ๒๓, ๓๔๘, หลักที่ ๘๔ ศิลาจารึก วัดพระธาตุ มุมตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดลำพูน, ลพ. ๑๓ จารึกหงศวดีศรีสัตยาธิษฐาน

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศตวรรษ ๒๑-๒๒

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๒ ด้าน มี ๑๗ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๑๔ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๓ บรรทัด

วัตถุจารึก

หินทรายสีแดง ชำรุด

ลักษณะวัตถุ

หลักสี่เหลี่ยม

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๑๒๘ ซม. สูง ๔๐ ซม. หนา ๔๐ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ลพ. ๑๓”
๒) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน กำหนดเป็น “ลพ./๑๓, พช. ๒๓, ๓๔๘”
๓) ในหนังสือ ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๓ กำหนดเป็น “หลักที่ ๘๔ ศิลาจารึก วัดพระธาตุ มุมตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดลำพูน”
๔) ในหนังสือ วิเคราะห์ศิลาจารึกในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย กำหนดเป็น “จารึกหงศวดีศรีสัตยาธิษฐาน”
๕) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ กำหนดเป็น “ลพ. ๑๓ จารึกหงศวดีศรีสัตยาธิษฐาน”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดแสนข้าวห่อ (ร้าง) อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน

พิมพ์เผยแพร่

๑) ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๓ (พระนคร : สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๐๘), ๒๕๒-๒๕๓.
๒) วิเคราะห์ศิลาจารึกในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๓๓), ๔๑-๔๒.
๓) จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), ๒๙๑-๒๙๒.

ประวัติ

-

เนื้อหาโดยสังเขป

กล่าวถึงคำ “พระสัตย์ปฏิญาณ” ขอพระมหากษัตริย์ที่ได้ทรงรับสั่ง และทรงรับสั่งจากพระเชษฐาเกี่ยวกับการเสวยราชสมบัติและการรักใคร่สามัคคี ตามข้อความจารึกในตอนท้ายที่ว่า “หงศวดีสัตยาธิษฐาน” และ “วรสัตยาธิษฐาน”

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

ลักษณะรูปอักษรและอักขรวิธีที่ใช้ในจารึก ลพ. ๑๓ โดยเฉพาะลักษณะตัว “พยัญชนะ” ควรจะมีระยะอายุกาลจารึกในพุทธศตวรรษที่ ๒๑-๒๒

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๙, จาก :
๑) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “บัญชีจารึก จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), (๒๙)-(๕๙).
๒) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “ลพ. ๑๓ จารึกหงศวดีศรีสัตยาธิษฐาน,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), ๒๙๑-๒๙๒.
๓) จำปา เยื้องเจริญ, เทิม มีเต็ม และคงเดช ประพัฒน์ทอง, “จารึกหงศวดีศรีสัตยาธิษฐาน,” ใน วิเคราะห์ศิลาจารึกในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย, พิมพ์ครั้งที่ ๒ (กรุงเทพฯ : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, ๒๕๓๓), ๔๑-๔๒.
๔) ฉ่ำ ทองคำวรรณ, “หลักที่ ๘๔ ศิลาจารึก วัดพระธาตุ มุมตะวันตกเฉียงเหนือ จังหวัดลำพูน,” ใน ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๓ : ประมวลจารึกที่พบในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลางของประเทศไทย อันจารึกด้วยอักษร และ ภาษาไทย, ขอม, มอญ, บาลีสันสกฤต (พระนคร : คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และโบราณคดี สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๐๘), ๒๕๒-๒๕๓.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๓ (พระนคร : สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๐๘)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170