จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre
  • images

คำอ่าน-แปล

ชุดคำค้น 17 คำ

อายุ-จารึก พ.ศ. 1912, อายุ-จารึก พ.ศ. 1949, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 20, ยุคสมัย-จารึกสมัยสุโขทัย, ยุคสมัย-จารึกสมัยสุโขทัย-พระมหาธรรมราชาที่ 2, วัตถุ-จารึกบนหิน, วัตถุ-จารึกบนหินทราย, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยม, ศาสนา-จารึกในพระพุทธศาสนา, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร, เรื่อง-การปกครองสงฆ์, เรื่อง-พิธีกรรมทางศาสนา-บูชาพระธาตุ, บุคคล-กษัตริย์และผู้ครองกรุงสุโขทัย, บุคคล-กษัตริย์และผู้ครองกรุงสุโขทัย-พระมหาธรรมราชาที่ 1, บุคคล-พระมหาสมณเถระ, บุคคล-พระมหาธรรมราชาที่ 1, บุคคล-พระบรมครูติโลกดิลกติรัตนศีลคนธวันวาสีธรรมกิตติสังฆราชมหาสามีเจ้า,

จารึกวัดป่าแดง (แผ่นที่ ๒)

จารึก

จารึกวัดป่าแดง (แผ่นที่ ๒)

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกวัดป่าแดง (แผ่นที่ ๒)

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

หลักที่ ๙ ศิลาจารึกวัดป่าแดง (แผ่นที่ ๒) จังหวัดสุโขทัย, ศิลาจารึกวัดป่าแดง แผ่นที่ ๒ พุทธศักราช ๑๙๔๙

อักษรที่มีในจารึก

ขอมสุโขทัย

ศักราช

พุทธศักราช ๑๙๔๙

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๑๕ บรรทัด

วัตถุจารึก

หินทราย

ลักษณะวัตถุ

แผ่นสี่เหลี่ยม (ชำรุด)

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๕๓ ซม. สูง ๖๒ ซม. หนา ๓ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “สท. ๗”
๒) ในหนังสือ ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๑ กำหนดเป็น “หลักที่ ๙ ศิลาจารึกวัดป่าแดง (แผ่นที่ ๒) จังหวัดสุโขทัย”
๓) ในหนังสือ จารึกสมัยสุโขทัย กำหนดเป็น “ศิลาจารึกวัดป่าแดง แผ่นที่ ๒ พุทธศักราช ๑๙๔๙”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

มีอยู่มาแต่เดิมในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพมหานคร

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพมหานคร

พิมพ์เผยแพร่

๑) ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๑ ([กรุงเทพฯ] : สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๒๑), ๑๑๙-๑๒๓.
๒) จารึกสมัยสุโขทัย (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๖), ๒๕๗-๒๕๙.

ประวัติ

เดิมไม่ปรากฏว่าประดิษฐานอยู่ ณ ที่ใด และใครเป็นผู้พบ (อ่านรายละเอียดใน จารึกวัดป่าแดง แผ่นที่ ๑)

เนื้อหาโดยสังเขป

พระมหาธรรมราชาผู้ปู่ (พระมหาธรรมราชาที่ ๑) ให้อาราธนาพระมหาสมณเถระ มาที่วัดป่าแดง และได้กล่าวถึงการบูชาพระมหาธาตุ การเข้าอยู่จำพรรษาในวัดป่าแดง การไปเมืองเหนือของพระมหาสมณเถระ เมื่อ จ.ศ. ๗๓๑ (พ.ศ. ๑๙๑๒)

ผู้สร้าง

พระบรมครูติโลกดิลกติรัตนศีลคนธวันวาสีธรรมกิตติสังฆราชมหาสามีเจ้า พระสังฆปรินายก

การกำหนดอายุ

ในแผ่นที่ ๓ บรรทัดที่ ๒๔ บอกศักราช ๗๖๘ (จุลศักราช) ตรงกับ พ.ศ. ๑๙๔๙

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : วชรพร อังกูรชัชชัย และดอกรัก พยัคศรี, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๖, จาก :
๑) ยอร์ช เซเดส์, “ศิลาจารึกวัดป่าแดง พุทธศักราช ๑๙๔๙,” ใน จารึกสมัยสุโขทัย (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๖), ๒๕๗-๒๕๙.
๒) ยอร์ช เซเดส์, “หลักที่ ๙ ศิลาจารึกวัดป่าแดง จังหวัดสุโขทัย,” ใน ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๑ : เป็นจารึกกรุงสุโชทัยที่ได้พบก่อน พ.ศ. ๒๔๖๗ (กรุงเทพฯ : คณะกรรมการพิจารณาและจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์, สำนักนายกรัฐมนตรี, [๒๕๒๑]), ๑๑๙-๑๒๓.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๕ (เลขทะเบียน CD; INS-TH-17, ไฟล์; St_0700_c)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170