จารึกวัดบุพพาราม

จารึก

จารึกวัดบุพพาราม

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกวัดบุพพาราม

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

๑.๘.๑.๑ วัดบุพาราม พ.ศ. ๒๐๗๒ / ค.ศ. ๑๕๒๙, พร. ๙ จารึกวัดบุพพาราม พ.ศ. ๒๐๗๒

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช ๒๐๗๒

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๒๗ บรรทัด

วัตถุจารึก

หิน

ลักษณะวัตถุ

รูปใบเสมา

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๔๔ ซม. สูง ๑๑๓ ซม. คณะสำรวจฯ ได้ไปสำรวจและวัดขนาดจารึก กว้าง ๔๕ ซม. สูง ๑๐๑.๕ ซม. หนา ๔.๕ ซม. ส่วนด้านล่างของจารึกถูกฝังเข้าไปแท่นไม้ (วันที่ ๑๐-๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒)

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “พร. ๙”
๒) ในวารสาร ศิลปากร ปีที่ ๒๗ ฉบับที่ ๓ (กรกฎาคม ๒๕๒๖) กำหนดเป็น “๑.๘.๑.๑ วัดบุพาราม พ.ศ. ๒๐๗๒ / ค.ศ. ๑๕๒๙”
๓) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ กำหนดเป็น “พร. ๙ จารึกวัดบุพพาราม พ.ศ. ๒๐๗๒”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดร้างนอกกำแพงเมืองแพร่ด้านเหนือ จังหวัดแพร่

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

พิพิธภัณฑ์วัดหลวง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ (สำรวจเมื่อวันที่ ๑๐-๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒)

พิมพ์เผยแพร่

๑) วารสารศิลปากร ปีที่ ๒๗ ฉบับที่ ๓ (กรกฎาคม ๒๕๒๖) : ๗๓-๗๘.
๒) จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, ๒๕๓๔), ๒๕๕-๒๕๗.

ประวัติ

-

เนื้อหาโดยสังเขป

พ.ศ. ๒๐๗๒ เจ้าเมืองแพร่อุนกับเจ้านางเมืองได้ร่วมกันสร้างวัดบุพพาราม เพื่ออุทิศส่วนบุญแด่พระเจ้าแผ่นดินผู้บวชเป็นพระสงฆ์อยู่ในโรงดิน พระเจ้าแผ่นดินได้มีพระบรมราชโองการให้เจ้าเมืองแพร่อุทิศข้าพระจำนวน ๕ ครัว และที่นา จำนวน ๑,๐๐๐ แปลง แก่พระพุทธรูปวัดบุพพารามนี้ตราบถึง ๕,๐๐๐ ปี ข้อความต่อจากนี้เป็นรายนามผู้บริจาคเงินและที่นา

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกบรรทัดที่ ๑ ระบุ จ.ศ. ๘๙๑ ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๐๗๒ อันเป็นรัชสมัยของพระเมืองเกษเกล้า (พ.ศ. ๒๐๖๘-๒๐๘๑ ; ช่วงครองราชย์ครั้งที่ ๑)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๙, จาก :
๑) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “พร. ๙ จารึกวัดบุพพาราม พ.ศ. ๒๐๗๒,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, ๒๕๓๔), ๒๕๕-๒๕๗.
๒) ฮันส์ เพนธ์, “การสำรวจและวิจัยจารึก ๑.๘.๑.๑ วัดบุพาราม พ.ศ. ๒๐๗๒ / ค.ศ. ๑๕๒๙,” ศิลปากร ๒๗, ๓ (กรกฎาคม ๒๕๒๖) : ๗๓-๗๘.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๕ (เลขทะเบียน CD; INS-TH-30, ไฟล์; พร.9 รวม.สำเนา1)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170