จารึกชิ้นส่วนหินทรายสันกู่ห้อ

จารึก

จารึกชิ้นส่วนหินทรายสันกู่ห้อ

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกชิ้นส่วนหินทรายสันกู่ห้อ

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

พย. ๗๑ จารึกชิ้นส่วนหินทรายสันกู่ห้อ พุทธศตวรรษที่ ๒๑-๒๒, พย. ๗๑ จารึกชิ้นส่วนหินทรายสันกู่ห้อ

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศตวรรษ ๒๑-๒๒

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๒ ด้าน มี ๕ บรรทัด ด้านที่ ๑ ลบเลือนอ่านไม่ได้ ด้านที่ ๒ มี ๕ บรรทัด

วัตถุจารึก

หินทรายสีแดง

ลักษณะวัตถุ

แผ่น ชำรุดแตกเป็น ๒ ส่วน

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๒๐ ซม. สูง ๓๔.๕ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “พย. ๗๑”
๒) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ กำหนดเป็น “พย. ๗๑ จารึกชิ้นส่วนหินทรายสันกู่ห้อ พุทธศตวรรษที่ ๒๑-๒๒”
๓) ในหนังสือ ประชุมจารึกเมืองพะเยา กำหนดเป็น “พย. ๗๑ จารึกชิ้นส่วนหินทรายสันกู่ห้อ”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

สันกู่ห้อ เชิงดอยหลวง ตำบลตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดศรีโคมคำ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

พิมพ์เผยแพร่

๑) จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, ๒๕๓๔), ๒๒๖.
๒) ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, ๒๕๓๘), ๔๙๖-๕๐๐.

ประวัติ

-

เนื้อหาโดยสังเขป

ชำรุด จับใจความไม่ได้

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

กองหอสมุดแห่งชาติได้กำหนดให้จารึกหลักนี้เป็น จารึกอักษรฝักขาม อายุพุทธศตวรรษที่ ๒๑-๒๒

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๙, จาก :
๑) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “พย. ๗๑ จารึกชิ้นส่วนหินทรายสันกู่ห้อ พุทธศตวรรษที่ ๒๑-๒๒,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, ๒๕๓๔), ๒๒๖.
๒) เทิม มีเต็ม, “พย. ๗๑ จารึกชิ้นส่วนหินทรายสันกู่ห้อ,” ใน ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, ๒๕๓๘), ๔๙๖-๕๐๐.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๕ (เลขทะเบียน CD; INS-TH-24, ไฟล์; PY 71 side 2.1,2.2.copy 1)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170