จารึกรอบระฆังวัดปงสนุกเหนือ

จารึก

จารึกรอบระฆังวัดปงสนุกเหนือ

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2558 11:14:44 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2563 17:39:48 )

ชื่อจารึก

จารึกรอบระฆังวัดปงสนุกเหนือ

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ลป. ๒๐ จารึกรอบระฆังวัดปงสนุกเหนือ พ.ศ. ๒๔๑๖

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมล้านนา

ศักราช

พุทธศักราช ๒๔๑๖

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวน ๑ ด้าน มี ๓ บรรทัด

วัตถุจารึก

โลหะ

ลักษณะวัตถุ

กระดึง

ขนาดวัตถุ

-

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ลป. ๒๐”
๒) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ กำหนดเป็น “ลป. ๒๐ จารึกรอบระฆังวัดปงสนุกเหนือ พ.ศ. ๒๔๑๖”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดปงสนุกเหนือ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

พระน้อย นรุตตฺโม เจ้าอาวาสวัดปงสนุกเหนือ กล่าวว่าจารึกดังกล่าวถูกนำไปแคว้นที่พระธาตุ (สำรวจเมื่อ ๒๔-๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

พิมพ์เผยแพร่

จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), ๒๕๘.

ประวัติ

-

เนื้อหาโดยสังเขป

ข้อความจารึกระบุว่า พ.ศ. ๒๔๑๖ อโนชัยภิกขุ, เทพยวงศ์ภิกขุ และสามเณรทั้ง ๒๐ รูป ได้มีร่วมกันสร้างแก้วและเดง (ระฆัง) เพื่อใช้ประดับพระธาตุ

ผู้สร้าง

อโนชัยภิกขุ, เทพยวงศ์ภิกขุ และสามเณรทั้ง ๒๐ รูป

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกบรรทัดที่ ๑ ระบุข้อความ “ศักราชได้ ๑๒๓๕ ตัว” ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๔๑๖ อันเป็นสมัยที่พระเจ้าอินทรวิชยานนท์ปกครองเมืองเชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๔๑๖-๒๔๓๙)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๕๗, จาก :
๑) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “ลป. ๒๐ จารึกรอบระฆังวัดปงสนุกเหนือ พ.ศ. ๒๐๕๘,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), ๒๕๘.
๒) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “บัญชีจารึก จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), (๒๙)-(๕๙).

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๒ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170