จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre
  • images
  • images

ชุดคำค้น 19 คำ

อายุ-จารึก พ.ศ. 2322, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 24, ยุคสมัย-จารึกสมัยล้านนา, ยุคสมัย-จารึกสมัยล้านนาภายใต้สยาม, ยุคสมัย-จารึกสมัยล้านนาภายใต้สยาม-พระยาวิเชียรปราการ, ยุคสมัย-จารึกสมัยธนบุรี, ยุคสมัย-จารึกสมัยธนบุรี-สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, วัตถุ-จารึกบนไม้, วัตถุ-จารึกบนไม้สัก, ลักษณะ-จารึกบนใบเสมา, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกวัดพระธาตุศรีจอมทอง เชียงใหม่, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-สร้างองค์พระธาตุ, เรื่อง-พิธีกรรมทางศาสนา, เรื่อง-พิธีกรรมทางศาสนา-ประดิษฐานพระธาตุ, บุคคล-กษัตริย์และผู้ครองกรุงธนบุรี, บุคคล-กษัตริย์และผู้ครองเมืองเชียงใหม่, บุคคล-กษัตริย์และผู้ครองเมืองกำแพงเพชร, บุคคล-พระยาวิเชียรปราการ,

จารึกพระยาหลวงวชิรปราการ

จารึก

จารึกพระยาหลวงวชิรปราการ

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2558 14:53:24 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกพระยาหลวงวชิรปราการ

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ชม. ๑๙ จารึกพระยาหลวงวัชชิรปราการอาราธนาพระธาตุฯ, ๑.๒.๒.๑ วัดพระธาตุศรีจอมทอง พ.ศ. ๒๓๒๓, ชม. ๑๙ จารึกพระยาหลวงวชิรปราการ พ.ศ. ๒๓๒๒

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมล้านนา

ศักราช

พุทธศักราช ๒๓๒๒

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวน ๒ ด้าน ด้านที่ ๑ มี ๒๘ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๑๕ บรรทัด

วัตถุจารึก

ไม้สัก

ลักษณะวัตถุ

รูปใบเสมา

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๔๑ ซม. สูง ๘๐ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ชม. ๑๙ จารึกพระยาหลวงวัชชิรปราการอาราธนาพระธาตุฯ”
๒) ในหนังสือ ประชุมจารึกล้านนา เล่ม ๑๐ กำหนดเป็น “๑.๒.๒.๑ วัดพระธาตุศรีจอมทอง พ.ศ. ๒๓๒๓”
๓) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ กำหนดเป็น “ชม. ๑๙ จารึกวัดพระธาตุศรีจอมทอง (พ.ศ. ๒๓๒๒)”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดพระธาตุศรีจอมทอง ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดพระธาตุศรีจอมทอง ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

พิมพ์เผยแพร่

๑) ประชุมจารึกล้านนา เล่ม ๑๐ (เชียงใหม่ : คลังข้อมูลจารึกล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๘), ๙๓-๑๑๑.
๒) จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), ๑๑๗, ๗๐-๗๖.

เนื้อหาโดยสังเขป

กล่าวถึงเหตุการณ์ครั้งเมื่อกษัตริย์อยุธยา (ธนบุรี) มีชัยเหนือล้านนา และได้อภิเษกพระยาหลวงวิเชียรปราการ จากกำแพงเพชร ให้เป็นเจ้าเมืองนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ พระยาหลวงวิเชียรปราการทรงเป็นผู้มีใจเลื่อมใสในศาสนา ได้มีศรัทธาให้ช่างสร้างแปงโกศเงินและโกศทองคำเพื่อใช้ประดิษฐานพระมหาชินธาตุเจ้า

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

กำหนดอายุจากปีที่ปรากฏในจารึกด้านที่ ๑ บรรทัดที่ ๑๕ คือ “เถิงปีกัดไค้ ศักราชได้ ๑๑๔๑” ตรงกับ พ.ศ. ๒๓๒๒ ซึ่งอยู่ในช่วงรัชกาลพระยาวิเชียรปราการ แห่งราชวงศ์ทิพย์จักร ครองเมืองเชียงใหม่ (ครองราชย์ พ.ศ. ๒๓๑๗-๒๓๑๙, ภายหลังมีการเคลื่อนย้ายกำลังพลไปยังลำปาง ท่าวังพร้าว เวียงหนองล่อง วังสะแกงสบลี้ และถึงแก่พิราลัยในราว พ.ศ. ๒๓๒๒)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๕๗, จาก :
๑) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “ชม. ๑๙ จารึกพระยาหลวงวชิรปราการ พ.ศ. ๒๓๒๒,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), ๗๐-๗๖.
๒) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “บัญชีจารึก จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), (๒๙)-(๕๙).

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๒ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170