จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ ๘

จารึก

จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ ๘

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2558 09:53:20 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ ๘

อักษรที่มีในจารึก

ไทยธนบุรี-รัตนโกสินทร์

ศักราช

พุทธศักราช ๒๓๘๑

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวน ๑ ด้าน จำนวน ๑๖ บรรทัด

วัตถุจารึก

หินอ่อนสีดำ

ลักษณะวัตถุ

แผ่นสี่เหลี่ยมจัตุรัส

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามฯ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ผู้พบ

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๓)

ปัจจุบันอยู่ที่

เสาในพระประธานมุขหลัง ศาลาการเปรียญ (โบสถ์เก่า) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามฯ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

พิมพ์เผยแพร่

๑) ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน (กรุงเทพฯ : คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน, ๒๕๔๔), ๒๒๑.
๒) ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน (กรุงเทพฯ : คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน, ๒๕๕๔), ๒๒๓.

ประวัติ

จารึกเรื่องนิรยกถา ติดอยู่ที่เสาในประธานมุขหลัง ศาลาการเปรียญ ใน “การปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพน : ถอดจากโคลงดั้นพระนิพนธ์กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส” ไม่ได้กล่าวถึงจารึกเรื่องนิรยกถา กล่าวถึงเพียงเรื่องเปรตกถา แต่เมื่อพิจารณาจากรูปอักษรและลายสลักที่กรอบจารึกแล้ว เห็นว่าน่าจะเป็นจารึกชุดเดียวกัน นอกจากนั้น ในจารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ ๑ บรรทัดที่ ๑-๓ ได้ระบุถึงพระราชโองการที่ให้กรมหมื่นไกรสรวิชิตจัดการให้ช่างจารึกเรื่องนิรยกถา และเปรตกถา ไว้ที่คอ ๒ มุขหน้าและมุขหลังของศาลาการเปรียญอีกด้วย

เนื้อหาโดยสังเขป

เรื่องราวในจารึกแผ่นนี้กล่าวถึงอุสุทธนรกซึ่งมีทั้งหมด ๑๒๘ ขุมซึ่งมีสัณฐานเป็นรูป ๔ เหลี่ยม มีกำแพงล้อม ๔ ด้าน ตั้งอยู่ที่นรกขุมใหญ่ แต่ละมุมของนรกขุมใหญ่ นั้นจะมีอุสุทธนรกมุมละ ๔ ขุม ได้แก่ คูธนรก กุกุลนรก อสิปัตวันนรก และเวตะระนีนทีนรก มีภูเขาเหล็กชื่อกันนิกะบรรพตเป็นที่กำหนดแดน คนที่จับสัตว์มาทิ้งลงในหลุม คนที่ขัดลาภสงฆ์ คนทุจริต คนที่จับคนหรือสัตว์มามัดไว้ข่มเหงรังแกจะตกในคูธนรก
คนที่จับสัตว์ทิ้งลงในกลองเพลิง สมณะที่ไม่มีศีล คนที่มีวิชาแต่หวงความรู้ เหล่านี้จะไปตกในกุกุลนรก
ส่วนผู้ที่ยินดีในสงคราม เมื่อสิ้นชีวิตแล้วนั้นจะไปเกิดในอิสิปัตวันนรกอันมีพรรณไม้ที่มีใบแหลมคมตกลงมาตัดร่างกายให้ขาดเป็นท่อนๆ

ผู้สร้าง

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๓)

การกำหนดอายุ

กำหนดอายุจากข้อความในจารึก แผ่นที่ ๑ บรรทัดที่ ๑ ที่ว่า “วันเสาร์ ขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๓ จุลศักราช ๑๒๐๐ ปีจอ สัมฤทธิศก” โดยนำเลขจุลศักราช บวกด้วยเลข ๑๑๘๑ จะได้เท่ากับ ๒๓๘๑ ซึ่งตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๓) (พ.ศ. ๒๓๖๗-๒๓๙๔)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๕๘, จาก :
๑) “การปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพน : ถอดจากโคลงดั้นพระนิพนธ์กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส,” ใน ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน (กรุงเทพฯ : คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน, ๒๕๕๔), ๗๕-๙๑.
๒) “จารึกเรื่องนิรยกถา ศาลาการเปรียญ (จารึกติดไว้ที่เสาในประธานมุขหลังสิลาจารึกยังอยู่),” ใน ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน (กรุงเทพฯ : คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน, ๒๕๕๔), ๒๑๙-๒๒๖.
๓) “นิรยกถา ศาลาการเปรียญ (จารึกติดไว้ที่เสาในประธานมุขหลังสิลาจารึกยังอยู่),” ใน ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน (กรุงเทพฯ : คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน, ๒๕๔๔), ๒๑๗-๒๒๙.

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : โครงการพัฒนาฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), สำรวจเมื่อ ๒๑-๒๒ กรกฏาคม ๒๕๕๐

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170