จารึกประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ๑

จารึก

จารึกประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ๑

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2557 14:54:45 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ๑

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ชม. ๓๖ จารึกดวงเลข ประตูท่าแพ, ชม. ๓๖/๑ จารึกประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ๑

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมล้านนา

ศักราช

ไม่ปรากฏศักราช

ภาษา

บาลี

ด้าน/บรรทัด

-

วัตถุจารึก

หินทรายสีเทา

ลักษณะวัตถุ

หลักสี่เหลี่ยม

ขนาดวัตถุ

-

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ชม. ๓๖ จารึกดวงเลข ประตูท่าแพ”
๒) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ กำหนดเป็น “ชม. ๓๖/๑ จารึกประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ๑”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

ประตูท่าแพ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

ประตูท่าแพ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

พิมพ์เผยแพร่

๑) ล้านนาไทย (เชียงใหม่ : ทิพย์เนตรการพิมพ์, ๒๕๒๖-๒๕๒๗), ๑๑๑-๑๒๑.
๒) Some Topics on Old Siam (Bangkok : Amarin Printing and Pub., 1993), 59-70.
๓) Mission Pavie Indo-Chine, 1879-1895, Études diverses II, Recherches sur l'Historie du Cambodge, du Laos et du Siam (Paris : Ernest Leroux, 1898), 431-432 pl. 57, 60.
๔) จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), ๑๑๕-๑๑๖, ๑๒๐-๑๒๑.

ประวัติ

จารึกประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ๑ ด้านที่ ๑ ไม่มีผู้อ่านได้มาเป็นเวลาหลายสิบปี จนกระทั่ง อาจารย์เรณู วิชาศิลป์ เสนอว่าเป็นจารึกตัวกลับหัว และกลับข้าง เหมือนดังเป็นเงาในกระจก เมื่อทราบแล้วจึงสามารถอ่านได้

เนื้อหาโดยสังเขป

ข้อความรอบด้านประกอบด้วยวงดวงชาตาและตัวเลข

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

-

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๕๗, จาก :
๑) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “ชม. ๓๖/๑ จารึกประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ๑,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), ๑๑๕-๑๑๖, ๑๒๐-๑๒๑.
๒) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “บัญชีจารึก จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), (๒๙)-(๕๙).

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๒ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170