จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre
  • images
  • images

ชุดคำค้น 22 คำ

อายุ-จารึก พ.ศ. 2354, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 24, ยุคสมัย-จารึกสมัยล้านนา, ยุคสมัย-จารึกสมัยล้านนาภายใต้สยาม, ยุคสมัย-จารึกสมัยล้านนาภายใต้สยาม-พระเจ้ากาวิละ, วัตถุ-จารึกบนหิน, วัตถุ-จารึกบนหินทราย, วัตถุ-จารึกบนหินทรายสีแดง, ลักษณะ-จารึกบนใบเสมา, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่, ศาสนา-จารึกในพระพุทธศาสนา, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-ถวายเงิน, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-สร้างวัดหรือศาสนสถาน, เรื่อง-พิธีกรรมทางศาสนา, บุคคล-กษัตริย์และผู้ครองเมืองเชียงใหม่, บุคคล-กษัตริย์และผู้ครองเมืองเชียงใหม่-พระเจ้ากาวิละ, บุคคล-กษัตริย์และผู้ครองเมืองเชียงใหม่-พญาแสนเมืองมา, บุคคล-กษัตริย์และผู้ครองเมืองเชียงใหม่-พระเมืองแก้ว, บุคคล-พระเจ้ากาวิละ, บุคคล-พญาแสนเมืองมา, บุคคล-พระเมืองแก้ว,

จารึกหน้าอุโบสถวัดพระสิงห์

จารึก

จารึกหน้าอุโบสถวัดพระสิงห์

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 2557 16:18:05 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกหน้าอุโบสถวัดพระสิงห์

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ชม. ๑๒ จารึกมหาอารามราชสัณฐานสิงห์หลวง, ชม. ๑๒ จารึกหน้าอุโบสถวัดพระสิงห์ พ.ศ. ๒๓๕๔

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช ๒๓๕๔

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๒ มี ๒๔ บรรทัด, ด้านที่ ๑ มี ๑๙ บรรทัด, ด้านที่ ๒ มี ๕ บรรทัด

วัตถุจารึก

หินทรายสีแดง

ลักษณะวัตถุ

รูปใบเสมา

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๕๓ ซม. ยาว ๘๙ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ชม. ๑๒ จารึกมหาอารามราชสัณฐานสิงห์หลวง”
๒) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ กำหนดเป็น “ชม. ๑๒ จารึกหน้าอุโบสถวัดพระสิงห์ พ.ศ. ๒๓๕๔”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดพระสิงห์ ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

พิมพ์เผยแพร่

จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), ๓๗-๓๙.

ประวัติ

ข้อมูลของจารึกหลักนี้ปรากฏและพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑

เนื้อหาโดยสังเขป

เมื่อวันพุธ เพ็ญเดือน ๖ จุลศักราช ๑๑๗๓ พระมหาธรรมิกราชาธิราช เจ้าเมืองเชียงใหม่, พระมหาอุปราชานรินทา, เจ้าราชบุตร-ราชนัดดา, พระอัครมเหสี ตลอดจนเสนาอำมาตย์ ได้นิมนต์สมเด็จพระสังฆราชเพื่อร่วมสร้างพระอุโบสถหลังนี้ ซึ่งประดับด้วยลายทองสวยงามตามแบบโบราณ เช่นเดียวกับในสมัยของบูรพกษัตริย์ ได้แก่ พระเจ้าแสนเมืองมา และพระเมืองแก้ว มีการบริจาคเงินค่าวัสดุอุปกรณ์ในการประดับตกแต่งพระอุโบสถ

ผู้สร้าง

พระเจ้ากาวิละ

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกด้านที่ ๑ บรรทัดที่ ๒ ระบุจุลศักราช ๑๑๗๓ ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๓๕๔ อันเป็นสมัยที่พระเจ้ากาวิละปกครองเมืองเชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๓๒๕-๒๓๕๖)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๕๗, จาก :
๑) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “ชม. ๑๒ จารึกหน้าอุโบสถวัดพระสิงห์ พ.ศ. ๒๓๕๔,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), ๓๗-๓๙.
๒) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “บัญชีจารึก จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), (๒๙)-(๕๙).

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๒ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170