จารึกเรื่องฏีกาพาหุง ห้องที่ ๖ (บทที่ ๔ อุกขิตตขัคคมติหัตถสุทารุณันตัง)

จารึก

จารึกเรื่องฏีกาพาหุง ห้องที่ ๖ (บทที่ ๔ อุกขิตตขัคคมติหัตถสุทารุณันตัง)

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2556 01:51:23 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกเรื่องฏีกาพาหุง ห้องที่ ๖ (บทที่ ๔ อุกขิตตขัคคมติหัตถสุทารุณันตัง)

อักษรที่มีในจารึก

ไทยธนบุรี-รัตนโกสินทร์

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวน ๑ ด้าน (ไม่ทราบจำนวนบรรทัด)

วัตถุจารึก

หิน

ลักษณะวัตถุ

-

ขนาดวัตถุ

-

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

-

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามฯ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

ผนังพระวิหารทิศใต้ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามฯ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

พิมพ์เผยแพร่

๑) ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน (กรุงเทพฯ : คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน, ๒๕๔๔), ๑๒๗.
๒) ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน (กรุงเทพฯ : คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน, ๒๕๕๔), ๑๒๙.

ประวัติ

จารึกเรื่องฏีกาพาหุง ๘ บท ติดอยู่ที่ผนังพระวิหารทิศใต้ จำนวน ๑๐ ห้อง เดิมมีภาพเขียนติดไว้เคียงกันกับแผ่นศิลาจารึก แต่ปัจจุบันภาพเขียนเหล่านั้นไม่มีแล้ว มีเพียงศิลาจารึกที่ยังหลงเหลืออยู่บ้าง

เนื้อหาโดยสังเขป

กล่าวถึง พาหุง บทที่ ๔ “อุกขิตตขัคคมติหัตถสุทารุณันตัง” ใจความว่า ภรรยาของปุโรหิตผู้หนึ่ง ณ เมืองสาวัตถี ได้คลอดบุตรในคืนหนึ่ง และในคืนนั้นอาวุธทั้งหมดในเมืองเกิดลุกเป็นไฟอย่างน่าอัศจรรย์ ครั้นรุ่งเช้าพญาปัสเสนทิโกศล พระราชา ตรัสถามปุโรหิตถึงเหตุการณ์ดังกล่าว ปุโรหิตกราบทูลให้ทรงทราบว่า บุตรของตนเองได้คลอดเมื่อคืนที่ผ่านมานี้ มีดวงชะตาโจร จึงเกิดเหตุดังนั้นขึ้น ขอให้พญาปัสเสนทิโกศลประหารบุตรตนเสีย พญาปัสเสนทิโกศลมิได้สั่งประหาร กลับตรัสให้เลี้ยงกุมารนั้นไว้ ครั้นกุมารเติบใหญ่ ปุโรหิตผู้บิดาก็ให้ชื่อว่า อหิงสกกุมาร แล้วให้ไปเรียนศิลปศาสตร์ในสำนักทิศาปาโมกข์ ณ เมืองตักสิลา

ผู้สร้าง

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๓)

การกำหนดอายุ

กำหนดอายุจากประวัติการสร้างจารึกในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๓) ซึ่งปรากฏในจดหมายเหตุเรื่อง “การปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพน : ถอดจากโคลงดั้นพระนิพนธ์กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส” 

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๕๖, จาก :
๑) “การปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพน : ถอดจากโคลงดั้นพระนิพนธ์กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส,”  ใน ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน (กรุงเทพฯ : คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน, ๒๕๕๔), ๗๗-๗๘.
๒) “เรื่องฏีกาพาหุง ๘ (จารึกติดไว้ตามผนัง),”  ใน ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน (กรุงเทพฯ : คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน, ๒๕๔๔), ๑๒๗.
๓) “เรื่องฏีกาพาหุง ๘ (จารึกติดไว้ตามผนัง),”  ใน ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน (กรุงเทพฯ : คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน, ๒๕๕๔), ๑๒๙.

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170