จารึกเรื่องฏีกาพาหุง ห้องที่ ๔ (บทที่ ๒ มาราติเรกมภิยุชฌิตสัพพรัตติง (ต่อ))

จารึก

จารึกเรื่องฏีกาพาหุง ห้องที่ ๔ (บทที่ ๒ มาราติเรกมภิยุชฌิตสัพพรัตติง (ต่อ))

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2556 01:23:50 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกเรื่องฏีกาพาหุง ห้องที่ ๔ (บทที่ ๒ มาราติเรกมภิยุชฌิตสัพพรัตติง (ต่อ))

อักษรที่มีในจารึก

ไทยธนบุรี-รัตนโกสินทร์

ศักราช

ไม่ปรากฏศักราช

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวน ๑ ด้าน (ไม่ทราบจำนวนบรรทัด)

วัตถุจารึก

หิน

ลักษณะวัตถุ

-

ขนาดวัตถุ

-

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

-

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามฯ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

ผนังพระวิหารทิศใต้ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามฯ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

พิมพ์เผยแพร่

๑) ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน (กรุงเทพฯ : คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน, ๒๕๔๔), ๑๒๗.
๒) ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน (กรุงเทพฯ : คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน, ๒๕๕๔), ๑๒๙.

ประวัติ

จารึกเรื่องฏีกาพาหุง ๘ บท ติดอยู่ที่ผนังพระวิหารทิศใต้ จำนวน ๑๐ ห้อง เดิมมีภาพเขียนติดไว้เคียงกันกับแผ่นศิลาจารึก แต่ปัจจุบันภาพเขียนเหล่านั้นไม่มีแล้ว มีเพียงศิลาจารึกที่ยังหลงเหลืออยู่บ้าง

เนื้อหาโดยสังเขป

กล่าวถึง พาหุง บทที่ ๒ (ต่อจากห้องที่ ๓)  เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จเข้าไปเทศนาอยู่ในวิมานของอาฬวกยักษ์ คันธัพยักษ์ซึ่งรักษาประตูซึ่งรักษาประตูก็ไปบอกอาฬวกยักษ์ยังที่ยักขสมาคม พอดีกับเหมวตายักษ์และสาตาคิริยักษ์ก็มาถึงยักขสมาคมด้วย ต่างก็ได้บอกแก่อาฬวกยักษ์ว่าพระพุทธเจ้าเสด็จอยู่ในวิมานของอาฬวกยักษ์ อาฬวกยักษ์ก็โกรธ สำแดงฤทธิ์ถีบยอดเขาไกรลาศ แล้วร้องเรียกยักษ์บริวารให้ยกพลมาล้อมวิมาน ระดมยิงอาวุธดังห่าฝน แต่อาวุธกลับกลายเป็นดอกไม้บูชาพระพุทธเจ้า  อาฬวกยักษ์จึงพ่ายแพ้ พระพุทธเจ้าได้เทศนาโปรดจนอาฬวกยักษ์บรรลุโสดาปัตติผล พอมีผู้พาอาลวีกุมารมาถึงวิมาน ยักษ์กลับอุ้มไว้ด้วยความเมตตา พระพุทธเจ้าได้พายักษ์และกุมารไปยังอาลวีนคร โดยมีพญาอาลวีราชออกมารับที่นอกประตูเมือง

ผู้สร้าง

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๓)

การกำหนดอายุ

กำหนดอายุจากประวัติการสร้างจารึกในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๓) ซึ่งปรากฏในจดหมายเหตุเรื่อง “การปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพน : ถอดจากโคลงดั้นพระนิพนธ์กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส” 

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๕๖, จาก :
๑) “การปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพน : ถอดจากโคลงดั้นพระนิพนธ์กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส,”  ใน ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน (กรุงเทพฯ : คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน, ๒๕๕๔), ๗๗-๗๘.
๒) “เรื่องฏีกาพาหุง ๘ (จารึกติดไว้ตามผนัง),”  ใน ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน (กรุงเทพฯ : คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน, ๒๕๔๔), ๑๒๗.
๓) “เรื่องฏีกาพาหุง ๘ (จารึกติดไว้ตามผนัง),”  ใน ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน (กรุงเทพฯ : คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน, ๒๕๕๔), ๑๒๙.

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170