จารึกเรื่องฏีกาพาหุง ห้องที่ ๓ (บทที่ ๒ มาราติเรกมภิยุชฌิตสัพพรัตติง (ต่อ))

จารึก

จารึกเรื่องฏีกาพาหุง ห้องที่ ๓ (บทที่ ๒ มาราติเรกมภิยุชฌิตสัพพรัตติง (ต่อ))

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2556 00:26:25 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกเรื่องฏีกาพาหุง ห้องที่ ๓ (บทที่ ๒ มาราติเรกมภิยุชฌิตสัพพรัตติง (ต่อ))

อักษรที่มีในจารึก

ไทยธนบุรี-รัตนโกสินทร์

ศักราช

ไม่ปรากฏศักราช

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวน ๑ ด้าน (ไม่ทราบจำนวนบรรทัด)

วัตถุจารึก

หิน

ลักษณะวัตถุ

-

ขนาดวัตถุ

-

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

-

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามฯ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

ผนังพระวิหารทิศใต้ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามฯ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

พิมพ์เผยแพร่

๑) ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน (กรุงเทพฯ : คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน, ๒๕๔๔), ๑๒๖-๑๒๗.
๒) ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน (กรุงเทพฯ : คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน, ๒๕๕๔), ๑๒๘-๑๒๙.

ประวัติ

จารึกเรื่องฏีกาพาหุง ๘ บท ติดอยู่ที่ผนังพระวิหารทิศใต้ จำนวน ๑๐ ห้อง เดิมมีภาพเขียนติดไว้เคียงกันกับแผ่นศิลาจารึก แต่ปัจจุบันภาพเขียนเหล่านั้นไม่มีแล้ว มีเพียงศิลาจารึกที่ยังหลงเหลืออยู่บ้าง 

เนื้อหาโดยสังเขป

กล่าวถึง พาหุง บทที่ ๒ (ต่อจากห้องที่ ๒) เมื่อพญาอาลวีกลับมาถึงอาลวีนคร พระองค์ได้ปลดนักโทษ แล้วให้นักโทษนั้นแบกสำรับไปส่งยังอาฬวกยักษ์จนหมดจากที่คุมขัง จากนั้นพระองค์ได้บัญชาให้ส่งทารกไปเป็นอาหารยักษ์ หญิงมีครรภ์ทั้งหลายก็พากันหนีไปอยู่เมืองอื่น จนทั้งเมืองไม่เหลือแล้วซึ่งทารก พระองค์จึงสั่งให้เตรียมนำราชบุตรนามว่า อาลวีกุมาร  ไปส่งให้ยักษ์ในวันรุ่งขึ้น คืนนั้น พระพุทธเจ้านิมิตเห็นความเป็นไปของอาฬวกยักษ์และอาลวีกุมาร จึงเสด็จมายังวิมานอาฬวกยักษ์ แม้ยักษ์ซึ่งรักษาประตูทูลห้ามพระองค์ก็ไม่ฟัง เสด็จเข้าไปเทศนาถึงในวิมาน ฝูงนางเทพบริจาริกาซึ่งทราบถึงการมาของพระพุทธเจ้า ต่างก็มาเฝ้าพร้อมกัน สาตาคิริยักษ์และเหมวตายักษ์ซึ่งต่างก็เหาะมาถึงวิมาน แต่ไม่อาจเหาะผ่านไปได้ มีอันให้ตกลงมาจากบนฟ้า แล้วเลยเข้าไปถวายนมัสการพระพุทธเจ้าด้วยกัน

ผู้สร้าง

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๓)

การกำหนดอายุ

กำหนดอายุจากประวัติการสร้างจารึกในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๓) ซึ่งปรากฏในจดหมายเหตุเรื่อง “การปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพน : ถอดจากโคลงดั้นพระนิพนธ์กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส” 

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๕๖, จาก :
๑) “การปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพน : ถอดจากโคลงดั้นพระนิพนธ์กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส,”  ใน ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน (กรุงเทพฯ : คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน, ๒๕๕๔), ๗๗-๗๘.
๒) “เรื่องฏีกาพาหุง ๘ (จารึกติดไว้ตามผนัง),”  ใน ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน (กรุงเทพฯ : คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน, ๒๕๔๔), ๑๒๖-๑๒๗.
๓) “เรื่องฏีกาพาหุง ๘ (จารึกติดไว้ตามผนัง),”  ใน ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน (กรุงเทพฯ : คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน, ๒๕๕๔), ๑๒๘-๑๒๙.

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170