จารึกเหรียญเงินทวารวดี (อู่ทอง ๓)

จารึก

จารึกเหรียญเงินทวารวดี (อู่ทอง ๓)

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกเหรียญเงินทวารวดี (อู่ทอง ๓)

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

เหรียญลวปุระ, จารึกบนเหรียญเงินพบที่เมืองอู่ทอง, Silver Coin from Ūthong, Lavapura Coin

อักษรที่มีในจารึก

ปัลลวะ

ศักราช

พุทธศตวรรษ ๑๒

ภาษา

สันสกฤต

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๒ ด้าน มี ๒ บรรทัด ด้านละ ๑ บรรทัด

วัตถุจารึก

เงิน

ลักษณะวัตถุ

เหรียญทรงกลมแบน มีจารึกทั้ง ๒ ด้าน

ขนาดวัตถุ

เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๘๐ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) ในวารสาร The Journal of the Siam Society vol. LV part 1 (January 1967) กำหนดเป็น “Silver Coin from Ūthong” or “Lavapura Coin”
๒) ในหนังสือ เหรียญกระษาปณ์ในประเทศไทย กำหนดเป็น “เหรียญลวปุระ”
๓) ในวารสาร ศิลปวัฒนธรรม ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๗ (พฤษภาคม ๒๕๓๓) กำหนดเป็น “จารึกบนเหรียญเงินพบที่เมืองอู่ทอง”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

ในไหบรรจุเหรียญเงิน บริเวณเมืองโบราณอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพมหานคร

พิมพ์เผยแพร่

๑) The Journal of the Siam Society vol. LV part 1 (January 1967), 113-116.
๒) เหรียญกระษาปณ์ในประเทศไทย (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๑๖), ๒๔-๒๗.
๓) วารสารศิลปวัฒนธรรม ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๗ (พฤษภาคม ๒๕๓๓), ๑๐๖-๑๐๙.

ประวัติ

เหรียญเงินนี้ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าพบเมื่อใด ทราบแต่เพียงว่าเป็นเหรียญเงินเหรียญหนึ่ง ที่พบในไหบรรจุเหรียญเงินจำนวนมาก ขุดพบในบริเวณเมืองโบราณอู่ทอง และได้ตกมาเป็นสมบัติของเฉลิม ยงบุญเกิด ซึ่งต่อมาก็ได้มอบให้แก่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ในปี พ.ศ. ๒๕๐๙ เฉลิม ยงบุญเกิด และ เจ เจ โบลส์ (J. J. Boeles) ได้รวมกันศึกษาเหรียญเงินนี้ พบว่า ทั้ง ๒ ด้านของเหรียญมีอักษรปัลลวะจารึกอยู่ ด้านหนึ่งอ่านว่า “ลว” อีกด้านหนึ่งอ่านว่า “ปุระ” และเพื่อความถูกต้องทางวิชาการ ทั้งสองจึงได้ขอให้ ศ. ยอร์ช เซเดส์ ตรวจคำอ่านซึ่งท่านก็ยืนยันถึงความถูกต้อง ต่อมา เจ เจ โบลส์ จึงเขียนบทความเกี่ยวกับเหรียญเงินนี้ลงใน วารสารสยามสมาคม เล่มที่ ๕๕ ส่วนที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๐ (ค.ศ. ๑๙๖๗) เรื่อง “A Note on the Ancient City Called Lavapura” พ.ศ. ๒๕๑๖ ฉวีวรรณ วิริยะบุศย์ เรียบเรียงหนังสือชื่อ “เหรียญกระษาปณ์ในประเทศไทย” และได้กล่าวถึงเหรียญเงินนี้ด้วย โดยจัดให้เป็นเหรียญเงินของอาณาจักรลพบุรี และสันนิษฐานว่า เหรียญลวปุระนี้อาจเป็นเหรียญที่ระลึกทำขึ้นในสมัยลพบุรี

เนื้อหาโดยสังเขป

“ลวปุระ” เป็นชื่อของเมืองโบราณ ปัจจุบันคือเมืองลพบุรี

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

กำหนดอายุตามรูปแบบอักษรปัลลวะ อายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๒

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : ตรงใจ หุตางกูร, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๗, จาก :
๑) J. J. Boeles, “A Note on the Ancient City called Lavapura," The Journal of the Siam Society LV, 1 (January 1967) : 113-116.
๒) ฉวีวรรณ วิริยะบุศย์, เหรียญกระษาปณ์ในประเทศไทย (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๑๖), ๑๒-๑๓.
๓) ภูธร ภูมะธน, “ทวารวดี ชื่อกษัตริย์? หรือ ชื่อเมือง?,” ศิลปวัฒนธรรม ๑๑, ๗ (พฤษภาคม ๒๕๓๓) : ๑๐๔-๑๑๓.

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : เหรียญกระษาปณ์ในประเทศไทย (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๑๖)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170