พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น


พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น เป็นสถานที่เก็บรวบรวม สงวนรักษา และจัดแสดงโบราณวัตถุศิลปวัถตุของชาติในเขตภาคอีสานตอนบน โดยภายในแบ่งส่วนจัดแสดง ดังนี้ (1) สมัยก่อนประวัติศาสตร์ จัดแสดงเรื่องราวของชุมชนโบราณในพื้นที่ขอนแก่นในยุคก่อนประวัติศาสตร์ (2) สมัยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมทวารวดี เล่าเรื่องราวแถบลุ่มน้ำชีที่ได้รับอิทธิพลจากทวารวดี (3) วัฒนธรรมขอม จัดแสดงเรื่องราวของวัฒนธรรมขอมหรือเขมรโบราณในพื้นที่อีสานตอนบน (4) วัฒนธรรมล้านช้าง จัดแสดงอิทธิพลของล้านช้างแถบลุ่มน้ำโขงและวัฒนธรรมล้านนา (5) สมัยรัตนโกสินทร์ จัดแสดงการสร้างเมืองขอนแก่น (6) กลุ่มประติมากรรมเสมา และ (7) ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน จัดแสดงเกี่ยวกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม และประเพณีของชาวอีสาน

ที่อยู่:
ถนนหลังศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์:
0-4324-6170 , 0-4323-8173
วันและเวลาทำการ:
เปิดทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 09.00-16.00 น.
ค่าเข้าชม:
ชาวไทย 10 บาท ชาวต่างประเทศ 30 บาท นักเรียน นักศึกษาในเครื่องแบบ ภิกษุ สามเณร และนักบวชในศาสนาต่างๆ ไม่เสียค่าธรรมเนียมเข้าชม
เว็บไซต์:
ปีที่ก่อตั้ง:
2510
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล


ไม่มีข้อมูล

รีวิวของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น

จัดแสดงเรื่องราวท้องถิ่นอีสานเหนือ ด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี วัฒนธรรมพื้นบ้านและชาติพันธุ์วิทยา ดังนี้

1.สภาพภูมิศาสตร์และธรณีวิทยาอีสานเหนือ
1.1สมัยก่อนประวัติศาสตร์ จัดแสดงการตั้งถิ่นฐาน เครื่องมือเครื่องใช้ พิธีกรรม การฝังศพ แหล่งโบราณคดีที่สำคัญเมืองและชุมชนโบราณ
1.2สมัยประวัติศาสตร์ จัดแสดงหลักฐานและเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมทวาราวดี วัฒนธรรมลพบุรี และวัฒนธรรมไทยลาว

2.วิวัฒนาการศิลปะในประเทศไทย

3.เมืองขอนแก่น ประกอบด้วย ประวัติเมือง ชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมพื้นบ้าน

ข้อมูลจาก : สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ.“เที่ยว ท่อง ย่ำ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ” : สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม.กรุงเทพฯ,มปป. หน้า 62-63.

ชื่อผู้แต่ง:
-