พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์


ที่อยู่:
214 หมู่ที่ 13 ถนนสุรินทร์- ช่องจอม ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทรศัพท์:
044 153054
โทรสาร:
044 153054
วันและเวลาทำการ:
เปิดบริการวันพุธ-วันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น.
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
อีเมล:
surinmuseum@yahoo.com
ปีที่ก่อตั้ง:
2517

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ จัดแสดงในลักษณะพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประจำเมือง มีเนื้อหาการจัดแสดง ครอบคลุมเรื่องธรรมชาติวิทยาของจังหวัดสุรินทร์ และจัดแสดงเรื่องข้าว การทำนา ซึ่งพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์เป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิ ที่มีคุณภาพดีเยี่ยม จัดแสดงประวัติศาสตร์โบราณคดี พัฒนาการของผู้คน ซึ่งพบหลักฐานในจังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ประมาณ 2,000-1,500 ปีมาแล้ว สมัยวัฒนธรรมทวาราวดี ประมาณพุทธศตวรรษที่ 12-13 สมัยวัฒนธรรมขอม ประมาณพุทธศตวรรษที่ 12-18 จนถึงสมัยวัฒนธรรมล้านช้าง-อยุธยา ประมาณพุทธศตวรรษที่ 24 นอกจากนี้ยังนำเสนอประวัติศาสตร์ของจังหวัดสุรินทร์และชาติพันธุ์วิทยาในจังหวัดสุรินทร์ ประกอบด้วยชน 3 กลุ่มใหญ่คือ ชาวกูย กลุ่มชนที่มีความสามารถในการจับช้างและฝึกช้าง ชาวเขมร ชนดั้งเดิมที่อาศัยในจังหวัดสุรินทร์มานานแล้ว และชาวลาว กลุ่มชนที่อพยพมาอยู่หลังสุด ท้ายที่สุดเรื่องมรดกดีเด่น กล่าวถึงมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดสุรินทร์ที่โดดเด่นและเป็นที่รู้จักกันทั่วไป เช่น งานศิลปหัตถกรรม ได้แก่ การทำเครื่องประดับเงิน การทอผ้าไหม ศิลปะการแสดงพื้นบ้านวงกันตรึม และการเลี้ยงช้างที่เอกลักษณ์โดดเด่นเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก

ข้อมูลจาก : สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ.“เที่ยว ท่อง ย่ำ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ” : สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม.กรุงเทพฯ,มปป. หน้า 74-75
ชื่อผู้แต่ง:
-
คำสำคัญ:
-
ไม่มีข้อมูล
คำสำคัญ:
-

ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง