ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์


ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ตั้งอยู่ภายในโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่รวบรวม เผยแพร่ และให้ความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดลำพูนให้แก่นักเรียนและประชาชนทั่วไป ได้เกิดความรู้ความเข้าใจและเห็นคุณค่าในศิลปวัฒนธรรมของตนเอง โดยภายในศูนย์วัฒนธรรมจะจัดนิทรรศการเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับจังหวัดลำพูนในด้านต่าง ๆ อาทิ วิถีชีวิต ภูมิปัญญา วัฒนธรรม และกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดลำพูน เป็นต้น

ที่อยู่:
12 ถนนลำพูน-ป่าซาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000
โทรศัพท์:
0-5353-5303
วันและเวลาทำการ:
ในวันและเวลาราชการ
เว็บไซต์:
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล