พิพิธภัณฑ์สุวรรณหอคำ


ที่อยู่:
วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรีฯ หมู่ 5 ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่ 54150
โทรศัพท์:
0-5353-0138
วันและเวลาทำการ:
เปิดทุกวัน
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
ปีที่ก่อตั้ง:
2528
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ที่ระลึกงานฌาปนกิจ พระครูวิศาลศีลวัฒน์ อดีตเจ้าคณะอำเภอเด่นชัย

ชื่อผู้แต่ง: | ปีที่พิมพ์: -

ที่มา: -

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555

อัตโนประวัติ ครูบามนตรี ธมฺมเมธี (บุญมี) และประวัติวัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรีฯ

ชื่อผู้แต่ง: | ปีที่พิมพ์: 2546

ที่มา: แพร่: หจก.แพร่อุตสาหกรรมการพิมพ์

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555

ค่าวตำนานปางเดิม ครูบาศรีวิชัย บูรณปฏิสังขรณ์พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่ พ.ศ.2467

ชื่อผู้แต่ง: ธมฺมเมธีภิกขุ | ปีที่พิมพ์: 2543

ที่มา: เชียงใหม่: มิ่งเมือง

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555

ตำนานพระเจ้าหลวงทุ่งเอี้ยงเมืองพะเยา ปางเดิม

ชื่อผู้แต่ง: พระครูฎีกา มนตรี ธมฺมเมธี | ปีที่พิมพ์: 5/28/2543

ที่มา: พระครูฎีกา มนตรี ธมฺมเมธี พิมพ์ถวายในโอกาสทำบุญอายุครบ 40 พรรษา 20

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555

ประเพณีรดน้ำมูรธา-เถราภิเษก

ชื่อผู้แต่ง: พระครูบา มนตรี ธมฺมเมธี และพระครูบาบุญชุ่ม ญาณสวโร | ปีที่พิมพ์: 2546

ที่มา: แพร่: วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรีฯ จ.แพร่

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555

ประวัติวัดพระธาตุช่อแฮ

ชื่อผู้แต่ง: พระครูวิมลกิตติสุนทร | ปีที่พิมพ์: 2546

ที่มา: นครสวรรค์: ริมปิงการพิมพ์

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555


ไม่มีข้อมูล

รีวิวของพิพิธภัณฑ์สุวรรณหอคำ

พิพิธภัณฑ์สุวรรณหอคำ ก่อตั้งโดยพระอาจารย์มนตรี ธมมเมธี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรีฯ พระเกจิอาจารย์ชื่อดังของจังหวัดแพร่ และเป็นพระนักพัฒนาที่สำคัญรูปหนึ่ง พิพิธภัณฑ์สุวรณหอคำ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2528 เป็นการก่อสร้างตามแบบของศิลปกรรมล้านนา ทรงกาแล นำเอาไม้บ้านเรือนเก่า ซึ่งเป็นไม้สักทองที่ผ่านการปลูกสร้างบ้านมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยได้รับการอนุเคราะห์ช่วยเหลือบริจาคซื้อเรือนเก่าในเขต อ.เด่นชัย อ.สอง จ.แพร่ จำนวน 14 หลัง จำนวนเสา 101 ต้น  สำหรับปัจจัยที่ใช้ในการก่อสร้าง  ทางวัดได้รับการช่วยเหลือจากบรรดาลูกศิษยของวัด ทั้งพ่อค้า ประชาชน ข้าราชการ และภาคเอกชนทั่วไปทั้งในจังหวัดแพร่และที่อื่น ๆ  
 
วัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง "พิพิธภัณฑ์สุวรรณหอคำ" เพื่อเป็นการอนุรักษ์ภาพเก่าของเจ้าผู้ครองนครเมืองแพร่ และเจ้าเมืองฝ่ายเหนือ  เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ระลึกถึงคุณความดีของบรรพบุรุษและจะได้เป็นเครื่องเตือนใจความรักหวงแหนแผ่นดินไทย  เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปล้านนาไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีมาแต่โบราณ เป็นการอนุรักษ์ดนตรีไทยภาคกลาง ดนตรีล้านนา และส่งเสริมกระตุ้นเตือนให้เยาวชนสนใจศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น อันเป็นเอกลักษณ์และมรดกอันล้ำค่าประจำชาติมากยิ่งขึ้น 
 
พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ใช้เป็นสถานที่รวบรวมและตั้งแสดงโบราณวัตถุของล้านนาไทย ทั้งของจังหวัดแพร่และจังหวัดในภาคเหนือ อาทิ รูปภาพเจ้านายฝ่ายเหนือ วัตถุโบราณ เครื่องศาสตราวุธ ฉลองพระองค์ของเจ้านายฝ่ายเหนือ คัมภีร์กฎหมายมังรายศาสตร์ ซึ่งเป็นกฎหมายฉบับแรกของเมืองแพร่อันว่าด้วยการปกครองและการพิจารณาคดีความต่าง ๆ  นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มพระพุทธรูปทองคำ พระพุทธรูปปางต่าง ๆ ซึ่งได้รับบริจาคจากประชาชนจังหวัดน่านและจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งงานพุทธศิลป์เหล่านี้ เป็นศิลปะแบบเชียงแสนผสมกับแบบสุโขทัย เครื่องเขินสมัยต่างๆ ได้รับการบริจาคจากประชาชนศรัทธาทั่วสารทิศ และเครื่องดนตรีที่เป็นของโบราณแบบล้านนาและภาคกลาง เป็นต้น  
 
ข้อมูลจาก:
1. "พิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรีฯ  ศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่น "เวียงโกศัย""  จากหนังสือ  อัตโนประวัติ พระครูบามนตรี ธมมเมธี  (บุญมี) และประวัติวัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรีฯ, 2546.
2. การสำรวจภาคสนาม วันที่ 18-21 เมษายน 2547
ชื่อผู้แต่ง:
-