บ้านประทับใจ


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
เลขที่ 59 หมู่ 13 ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทรศัพท์:
0-5151-1008
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
เปิดทุกวัน 08.00-17.00 น.
ค่าเข้าชม:
คนละ 15 บาท
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
2528
ของเด่น:
-
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

รีวิวของบ้านประทับใจ

บ้านประทับใจเป็นที่อยู่อาศัยของครอบครัวชัยวัณณคุปต์ เมื่อราว พ.ศ.2515 นายกิจจา ชัยวัณณคุปต์ คหบดีชาวแพร่ได้เริ่มสร้างเรือนด้วยการซื้อเรือนพื้นถิ่นจำนวน 9 หลัง นำมาจัดสร้างเป็น เรือนหมู่ บนที่ดิน 34 ไร่ หลังประกอบด้วยเสาไม้สักสลักลายขนาดใหญ่เป็นโครงสร้าง แบ่งเป็น 7 ห้อง สร้างแล้วเสร็จใน พ.ศ. 2519 ต่อมานายกิจจา ชัยวัณณคุปต์ ถึงแก่กรรมลง นางลำยอง ชัยวัณณคุปต์ จึงเปิดให้บ้านประทับใจเป็นพิพิธภัณฑสถานแสดงวิถีชีวิตของคนเมืองแพร่เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้าชมโดยปัจจุบันยังใช้พื้นที่บางส่วนของบ้านเป็นที่พักอาศัย ชั้นล่าง เป็นสถานที่จำหน่ายบัตร และของที่ระลึกผู้เข้าชมสามารถเห็นถึงเสาเรือนจำนวนมากของเรือนหลังนี้ เสาแต่ละต้นมีการแกะสลักลายเพื่อเพิ่มความสวยงาม ชั้นบน เป็นพื้นที่จัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ ของท่านเจ้าของบ้าน เฟอร์นิเจอร์ไม้ ภาพถ่าย เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีมุมบ้านจำลองเครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้านของทางภาคเหนือ ใช้ชื่อว่า "บ้านชาวนา"

ข้อมูลจาก: 1. การสำรวจเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2547 2. กรมศิลปากร สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ. นามานุกรมพิพิธภัณฑสถานในประเทศไทย ภาคเหนือ เล่ม 2. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2546. หน้า 60.
ชื่อผู้แต่ง:
-