ศูนย์วัฒนธรรมชาวเขา บ้านป่ากลาง


ที่อยู่:
บ้านป่ากลาง ต.ป่ากลาง อ.ปัว จ.น่าน
โทรศัพท์:
0-5470-1128 ติดต่อศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
-
ค่าเข้าชม:
-
เว็บไซต์ / FB:
-
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
ของเด่น:
-
จัดการโดย:
ชุมชน
เนื้อหา:
ชาติพันธ์ุ,วิถีชีวิต / ท้องถิ่นภูมิปัญญา
สถานะ:
เปิดดำเนินการ
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล