ศูนย์วัฒนธรรมชาวเขา บ้านสันเจริญ


ที่อยู่:
บ้านสันเจริญ ต.ผาทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140
โทรศัพท์:
0-9557-6559, 0-7135-7035
วันและเวลาทำการ:
กรุณาติดต่อล่วงหน้า
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
ปีที่ก่อตั้ง:
2542
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

รีวิวของศูนย์วัฒนธรรมชาวเขา บ้านสันเจริญ

บ้านสันเจริญเป็นหมู่บ้านชาวเมี่ยน ตั้งอยู่ในหุบเขาห่างจากตัวเมืองน่านไปทางตอนเหนือราว 76 กิโลเมตร หุบเขาละแวกนี้เป็นที่รู้จักดีว่าเป็นสวนยาหลวงที่ให้ผลผลิตฝิ่นคุณภาพดี ปัจจุบันได้รับการส่งเสริมให้ปลูกกาแฟเป็นพืชทดแทน ศูนย์วัฒนธรรมชาวเขาบ้านสันเจริญ ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับโรงเรียนอนุบาลชั้นเด็กเล็ก ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2542 โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์สงเคราะห์ชาวเขา จังหวัดน่าน เพื่อสนองตอบโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนบนพื้นที่สูง(กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์) โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อให้ชาวเขามีโอกาสสร้างรายได้จากการประกอบอาชีพเสริมในการดำเนินกิจกรรมท่องเที่ยวโดยชุมชน ศูนย์วัฒนธรรมฯ แห่งนี้จึงเป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชน อาทิ เป็นสถานที่ศึกษาประวัติของชาวเขาเผ่าเมี่ยน เป็นสถานที่แสดงแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในหมู่บ้านตลอดจนใช้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ในเรื่องศิลปะวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนข้อมูลในด้านต่าง ๆ ของหมู่บ้านสันเจริญ มีการจัดแสดงบ้านตัวอย่างของเมี่ยนและม้ง พิพิธภัณฑ์ชาวเขา รวบรวมเครื่องมือเครื่องใช้ทางการเกษตร เครื่องจักสาน ข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันของเผ่าเย้า(เมี่ยน) ข้อสำคัญคือให้คนในชุมชนได้เข้ามีส่วนร่วม โดยจัดให้มีสถานที่จำหน่ายของที่ระลึก เช่น งานหัตถกรรม ผ้าปักลายต่าง ๆ อันจะทำให้เกิดความเคลื่อนไหวในชุมชน

ข้อมูลจาก: การสำรวจภาคสนามเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2548
ชื่อผู้แต่ง:
-