ห้องพิพิธภัณฑ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร


ห้องพิพิธภัณฑ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร ตั้งอยู่ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิต ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมท้องถิ่นเมืองน่าน ภายในห้องพิพิธภัณฑ์จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับผ้าพื้นเมืองน่าน และการจัดแสดงโบราณวัตถุศิลปวัตถุ เครื่องมือเครื่องใช้ในสมัยโบราณ และธนบัตรโบราณ

ที่อยู่:
หมวดวิชาสังคม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน 55000
โทรศัพท์:
054-710411, 081-9518196 ติดต่อ อ.อารีย์ พรมเมืองดี
วันและเวลาทำการ:
เปิดจันทร์-ศุกร์ 08.00-16.00 น.
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
เว็บไซต์:
ปีที่ก่อตั้ง:
2537
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล