ศูนย์สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นสะเมิง ร.ร.สะเมิงพิทยาคม


ศูนย์สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นสะเมิง โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม ก่อสร้างขึ้นด้วยงบสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สมทบกับสุขาภิบาลสะเมิงใต้ โดยมอบให้นางประนอม เชื้อศักดาหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม จัดสร้างอาคารศูนย์สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นสะเมิงขึ้น แล้วเสร็จในปี 2538 เป็นอาคารใต้ถุนสูง ปัจจุบันใช้เป็นที่พักของอาจารย์หมวดสังคมและใช้สอนวิชาพระพุทธศาสนา ส่วนที่จัดแสดงข้าวของต่าง ๆ จัดแสดงไว้ในอาคารชั่วคราวเป็นอาคารชั้นเดียว ปลูกสร้างอยู่ข้างอาคารศูนย์สืบสาน วัตถุที่จัดแสดงได้แก่ เครื่องเขินโบราณ เครื่องใช้ในชีวิตประจำวันในสมัยก่อน เช่น เคียวเกี่ยวข้าว ฮอกแขวนขอวัว ควาย เครื่องวัวต่างๆ เช่น หลาบหมอน อุปกรณ์ทอผ้า เครื่องดนตรี อุปกรณ์ทำนา เครื่องมือจับสัตว์ สุ่มปลาไหล ข้าวของพื้นบ้านส่วนหนึ่งที่ได้รับบริจาคจากผู้ปกครอง นักเรียน และประชาชนในชุมชน

ที่อยู่:
โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 50250
โทรศัพท์:
053-487097
วันและเวลาทำการ:
เปิดเมื่อมีคนขอเข้าชม
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
ปีที่ก่อตั้ง:
2538
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

รีวิวของศูนย์สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นสะเมิง ร.ร.สะเมิงพิทยาคม

ศูนย์สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นสะเมิง โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม ก่อสร้างขึ้นด้วยงบสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สมทบกับสุขาภิบาลสะเมิงใต้ โดยมอบให้นางประนอม เชื้อศักดาหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม จัดสร้างอาคารศูนย์สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นสะเมิงขึ้น แล้วเสร็จในปี 2538 เป็นอาคารใต้ถุนสูง ปัจจุบันใช้เป็นที่พักของอาจารย์หมวดสังคมและใช้สอนวิชาพระพุทธศาสนา ส่วนที่จัดแสดงข้าวของต่าง ๆ จัดแสดงไว้ในอาคารชั่วคราวเป็นอาคารชั้นเดียว ปลูกสร้างอยู่ข้างอาคารศูนย์สืบสาน วัตถุที่จัดแสดงได้แก่ เครื่องเขินโบราณ เครื่องใช้ในชีวิตประจำวันในสมัยก่อน เช่น เคียวเกี่ยวข้าว ฮอกแขวนขอวัว ควาย เครื่องวัวต่างๆ เช่น หลาบหมอน อุปกรณ์ทอผ้า เครื่องดนตรี อุปกรณ์ทำนา เครื่องมือจับสัตว์ สุ่มปลาไหล ข้าวของพื้นบ้านส่วนหนึ่งที่ได้รับบริจาคจากผู้ปกครอง นักเรียน และประชาชนในชุมชน

ข้อมูลจาก : บุบผา จิระพงษ์. สถานภาพของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่: คณะ มนุษยศาสตร์ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่,2544. หน้า 215.
ชื่อผู้แต่ง:
-