พิพิธภัณฑ์โครงการศึกษาเครื่องปั้นดินเผา ภาควิชาประวัติศาสตร์


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50202
โทรศัพท์:
0-5394-3243
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
เปิดในวันเวลาราชการ ติดต่อล่วงหน้า
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
-
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
2525
ของเด่น:
-
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

รีวิวของพิพิธภัณฑ์โครงการศึกษาเครื่องปั้นดินเผา ภาควิชาประวัติศาสตร์

ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการเรียนการสอนในสาขาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและโบราณคดี และพานักศึกษาออกศึกษาภาคสนาม ศึกษาขุดค้น ในพื้นที่ต่างๆ พร้อมกับได้โบราณวัตถุจากการสำรวจและจากการบริจาคของประชาชนพื่อการศึกษาอีกจำนวนมาก จึงได้จัดทำห้องจัดเก็บและจัดแสดงถาวร เพื่อสะดวกในการศึกษาค้นคว้า ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2525 เป็นต้นมา ภายในห้องจัดแสดง ออกแบบตู้เพื่อจัดแสดงเครื่องปั้นดินเผาโบราณจำนวน 13 ตู้ เครื่องปั้นดินเผาที่จัดแสดงส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องปั้นดินเผาจากแหล่งเตาในล้านนา อาทิ แหล่งเตาสันกำแพง แหล่งเตาเวียงกาหลง แหล่งเตาบ่อสวก แหล่งเตาเมืองพาน แหล่งเตาวังเหนือแหล่งเตาสันทราย และเครื่องปั้นดินเผาจากแหล่งอื่น ๆ ได้แก่แหล่งเตาสุโขทัย แหล่งเตาศรีสัชนาลัย แหล่งเตาบ้านกรวดบุรีรัมย์ แหล่งเตาของพม่า เขมร เวียดนาม นับเป็นแหล่งสะสมศิลปวัตถุเพื่อการศึกษาค้นคว้าที่หลากหลาย ครบถ้วน และมีความต่อเนื่องที่สำคัญอีกแหล่งหนึ่งของเชียงใหม่ นอกจากนี้ยังจัดแสดงศิลาจารึกเก่าแก่ที่ได้จากการศึกษาสำรวจเวียงมโน และศิลปะวัตถุอื่นๆ ที่พบจากที่ต่างๆ เช่น ตุ๊กตาดินเผารูปสัตว์ ลวดลายปูนปั้นประดับตกแต่ง สถาปัตยกรรมและโบราณวัตถุที่ได้จากการขุดฐานรากอาคาร ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อีกด้วย

ข้อมูลจาก : บุบผา จิระพงษ์. สถานภาพของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่: คณะมนุษยศาสตร์ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่,2544. หน้า 90.
ชื่อผู้แต่ง:
-