ศูนย์สร้างสรรค์เมืองเชียงใหม่ แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน


ที่อยู่:
37 ถ.ราชวิถี ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์:
053-326560
วันและเวลาทำการ:
พุธ-เสาร์ 9.00-17.00 อาทิตย์ 15.00 - 21.30 น.
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
อีเมล:
udif431@hotmail.com
ปีที่ก่อตั้ง:
2551
ของเด่น:
เฮือนต้นโจ้ก,บ้านดิน

โดย:

วันที่: 18 เมษายน 2555

โดย:

วันที่: 18 เมษายน 2555

โดย:

วันที่: 18 เมษายน 2555

โดย:

วันที่: 18 เมษายน 2555

โดย:

วันที่: 18 เมษายน 2555

โดย:

วันที่: 18 เมษายน 2555

โดย:

วันที่: 18 เมษายน 2555

โดย:

วันที่: 18 เมษายน 2555

ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

บ้านดินกลางเวียง เอาขี้เหยื้อมาแป๋งเป๋นบ้าน

ชื่อผู้แต่ง: ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ และบุญส่ง สัตโยภาส | ปีที่พิมพ์:

ที่มา: สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แหล่งค้นคว้า:

โดย: ศมส.

วันที่: 31 กรกฎาคม 2555


ไม่มีข้อมูล

ปั้นบ้านดินกลางเวียง…โมเดลลดขยะเมืองเชียงใหม่..เอาขี้เหยื้อมาแป๋งเป๋นบ้าน

วิกฤตมลพิษทางอากาศหรือวิกฤตหมอกควันเป็นปัญหาที่รุมเร้าในภาคเหนือตอนบนมาตลอดช่วงระยะ 3 – 4 ปีที่ผ่านมา ต้นเหตุหลักที่ชัดเจนล้วนเกิดจากฝีมือของมนุษย์เป็นอันดับแรก ทั้งจากการเผาขยะ การจุดเผาป่า หรือการเผาไหม้เพื่อทำการเกษตรในพื้นที่ภาคเหนือ รวมถึงการเผาเพื่อปลูกพืชเกษตรแบบ Contract Farming ในประเทศเพื่อนบ้าน และด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์โดยเฉพาะพื้นที่เชียงใหม่ – ลำพูน อยู่ในสภาวะ Subsidence Inversion ที่เป็นแอ่งกระทะกักควัน ทำให้ประชากรใน 2 พื้นที่ต้องเผชิญปัญหาความรุนแรงนี้หนักหนากว่าพื้นที่อื่นๆ
ชื่อผู้แต่ง:
-