ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ต.แม่สูน (วัดสันปูเลย)


ที่อยู่:
วัดสันปูเลย ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110
วันและเวลาทำการ:
กรุณานัดหมายล่วงหน้า
ค่าเข้าชม:
ไม่เสียค่าเข้าชม
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล