พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน วัดพระนอนแม่ปูคา


พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน วัดพระนอนแม่ปูคา จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2540 โดยสะสมรวบรวมของบริจาคมาจัดแสดงในตู้ในวิหารพระนอน ต่อมามีการซื้อหาข้าวของเพิ่มเติมบ้าง วิหารพระนอนเป็นวิหารตรีมุข สร้างเมื่อปีใดไม่ปรากฏ ได้รับการบูรณะซ่อมแซมโดยครูบาศรีวิชัย มีปูนปั้นประดับเป็นรูปเสือ สวยงามมาก ภายในประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่ บนผนังด้านหน้าพระนอนและผนังมุขทิศเหนือเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับประวัติสถานที่สำคัญในพุทธศาสนา อาทิ พระบาทตีนนก ดอยเกิ้ง พระนอนขอนม่วง เป็นต้น วัตถุที่จัดแสดงในพระวิหาร จัดอยู่ในตู้ที่สั่งทำใหม่ 3 ตู้ และตู้เก่าโบราณ 4 ตู้ ได้แก่ เครื่องใช้ของพระสงฆ์ในวัด เช่นเครื่องบวชพระเจ้า หุ่นจำลองเจดีย์วิหาร สัตตภัณฑ์ อาสนะของครูบาศรีวิชัย บุษบกธรรมมาสน์ ตลอดจนข้าวของเครื่องใช้ ของชาวบ้านได้แก่ จักรเย็บผ้า วิทยุ โทรทัศน์ อาวุธ เป็นต้น

ที่อยู่:
บ้านต้นเปา ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130
โทรศัพท์:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
วันและเวลาทำการ:
เปิดเมื่อมีผู้ขอเข้าชม
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
ปีที่ก่อตั้ง:
2540
จัดการโดย:

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

รีวิวของพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน วัดพระนอนแม่ปูคา

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน วัดพระนอนแม่ปูคา จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2540 โดยสะสมรวบรวมของบริจาคมาจัดแสดงในตู้ในวิหารพระนอน ต่อมามีการซื้อหาข้าวของเพิ่มเติมบ้าง วิหารพระนอนเป็นวิหารตรีมุข สร้างเมื่อปีใดไม่ปรากฏ ได้รับการบูรณะซ่อมแซมโดยครูบาศรีวิชัย มีปูนปั้นประดับเป็นรูปเสือ สวยงามมาก ภายในประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่ บนผนังด้านหน้าพระนอนและผนังมุขทิศเหนือเขียนภาพเขียนฝาผนังเกี่ยวกับประวัติสถานที่สำคัญในพุทธศาสนา อาทิ พระบาทตีนนก ดอยเกิ้ง พระนอนขอนม่วง เป็นต้น วัตถุที่จัดแสดงในพระวิหาร จัดอยู่ในตู้ที่สั่งทำใหม่ 3 ตู้ และตู้เก่าโบราณ 4 ตู้ ได้แก่ เครื่องใช้ของพระสงฆ์ในวัด เช่นเครื่องบวชพระเจ้า หุ่นจำลองเจดีย์วิหาร สัตตภัณฑ์ อาสนะของครูบาศรีวิชัย บุษบกธรรมมาสน์ ตลอดจนข้าวของเครื่องใช้ ของชาวบ้านได้แก่ จักรเย็บผ้า วิทยุ โทรทัศน์ อาวุธ เป็นต้น

ข้อมูลจาก : บุบผา จิระพงษ์. สถานภาพของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่: คณะ มนุษยศาสตร์ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่,2544. หน้า 241.
ชื่อผู้แต่ง:
-