ศูนย์วัสดุท้องถิ่นชาวไทยภูเขา


ที่อยู่:
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 154 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์:
053121131
วันและเวลาทำการ:
เปิดจันทร์-ศุกร์ 8.00 - 16.00 น.
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
ปีที่ก่อตั้ง:
2535
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล


ไม่มีข้อมูล

รีวิวของศูนย์วัสดุท้องถิ่นชาวไทยภูเขา

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ นักเรียนร้อยละ 80 เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยทางภาคเหนือของไทยอาทิ ม้ง เมี่ยน ลีซอ อาข่า แต่ละกลุ่มมีวิถีชีวิต ความเชื่อ ความศรัทธา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี เป็นเอกลักษณ์ของตน ส่วนหนึ่งสะท้อนผ่านวัตถุเครื่องใช้ไม้สอยในชีวิตประจำวัน โรงเรียนจึงดำเนินการจัดตั้งศูนย์วัสดุท้องถิ่นชาวไทยภูเขาขึ้น เพื่อประโยชน์ทางการเรียนการสอน ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2535 มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีชีวิตที่ดีงามของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ และเพื่อเป็นแหล่งจัดเก็บรวบรวมวัสดุหลักฐานและข้อมูลต่าง ๆ ของกลุ่มชาติพันธุ์ ให้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าวิจัยของนักเรียนและบุคคลทั่วไป

อาคารศูนย์วัสดุท้องถิ่นชาวไทยภูเขา เป็นอาคารชั้นเดียวมีเนื้อที่ประมาณ 72 ตารางเมตร จัดแสดงวัตถุทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ ต่างๆ อาทิ ม้ง ปกากะญอ ลีซู มูเซอ อาข่า เมี่ยนหรือเย้า เป็นข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ เครื่องเงิน ลูกปัด มูยาดินเผา กับยอย(ตาชั่ง) เครื่องจักสาน การจัดแสดงแบ่งเป็นกลุ่มๆ ตามประเภทของวัสดุ พร้อมทั้งมีตุ๊กตารูปสัตว์ที่ทำจากฟางประดับตกแต่งตามมุมต่างๆ การออกแบบตกแต่งใช้วัสดุธรรมชาติ เช่น ใบตองตึง ไม้ไผ่สานที่นำมาทำเป็นหลังคาร้าน เป็นซุ้ม ประดับผนัง ปิดเสาปูน เพื่อลดความแข็งกระด้าง ทำให้บรรยากาศในห้องจัดแสดงน่าชมยิ่งขึ้น การจัดแสดงยังใช้ภาพ แผนที่ แผนผังอธิบายประกอบเพื่อให้เข้าใจเรื่องราวที่นำเสนอได้ดีและรวดเร็วดียิ่งขึ้น

ข้อมูลจาก : บุบผา จิระพงษ์. สถานภาพของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่: คณะมนุษยศาสตร์ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่,2544. หน้า 156.
ชื่อผู้แต่ง:
-